Styremøte

På styrebordet: campussamling og 20 studieplasser til Gjøvik

20 nye studieplasser til medisinutdanning i Gjøvik og campussamling etter KDs beslutning, er noen av sakene som skal opp i styremøte på torsdag.

Slik ser det ut når styret møtes digitalt
Slik ser det ut når styret møtes digitalt
Publisert Sist oppdatert

NTNU-styre skal torsdag 3. oktober behandle fire beslutningssaker, to orienteringssaker og en referatsak. Her er en oversikt over sakene som skal bli behandlet.

Styremøte skal være heldigitalt på Zoom. Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug Seniorkonsulent forteller at styret har bedt om at det av og til legges til rette for digitale møter.

- Denne gangen passet det fint ifht. saksmengde og lengde på styremøtet, skriver Klokkerhaug på e-post til Universitetsavisa

Mangelfull evne til å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde ansatte

En av beslutingssakene er at styret skal ta virksomhetsrapporten som handler om NTNUs arbeid i 2. tertial til etterretning. Rapporten beskriver både det strategiske endringsarbeidet (gjennomføring av årsplan 2022), og status og prognoser for økonomien.

Selv om hovedinntrykket etter 2. tertial er at framdriften i arbeidet går som planlagt når det gjelder gjennomføring av årsplanen, står NTNU også ovenfor noen utfordringer. For i virksomhetsrapporten kommenterer rektor de mest kritiske risikofaktorene i NTNUs overordnede risikobilde, og den største utfordringen er knyttet til risiko 6; Mangelfull evne til å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde ansatte.

- På flere områder er det utfordrende å tiltrekke seg nye medarbeidere og det bidrar til redusert aktivitet som igjen bidrar til økte avsetninger. Vansker med å rekruttere og beholde arbeidskraft bidrar også til økt belastning og høyere arbeidstrykk på de ansatte som er igjen, står det i styrepapirene

I styrepapirene kommer det fram at NTNU har hatt høy turnover og utfordringer med å rekruttere godt kvalifiserte ansatte med riktig kompetanse.

- Nøkkelpersonell slutter, og det er krevende å finne nye medarbeidere med tilsvarende kompetanse i et presset arbeidsmarked

Videre står det at det er iverksatt et arbeid som vil se på Fellesadministrasjonen, og at det skal utarbeides tiltak på kort og lang sikt for å bidra til redusert risiko på området.

I tillegg er rektor fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen knyttet til avsetningsnivået, og om man klarer nedbyggingen man har satt som mål i 2022.

20 nye studieplasser til medisinutdanning i Gjøvik

Et annet punkt på styremøte er at styret skal gi sin tilslutning til NTNUs forslag til budsjettforslag utenfor rammen for 2024. Som en del av budsjettprosessen ber Kunnskapsdepartementet (KD) hvert år universitetene og høgskolene om å sende inn forslag til satsinger som institusjonen ikke kan finansiere innenfor nåværende bevilgning.

- KD bruker forslagene til å identifisere viktige behov i universitets- og høgskolesektoren som departementet bruker som grunnlag for regjeringens budsjettbehandling for 2024, står det i styrepapirene

I styrepapirene kommer fram at flere fakultet har meldt om behov for nye studieplasser innenfor helse, teknologi og IKT på til sammen 382 nye fullfinansierte studieplasser. Dette forslaget er et betydelig antall nye studieplasser.

- Rektor har vurdert alle innspill, men kommet frem til at det i denne omgang fremmes forslag om et begrenset antall nye studieplasser.

Grunnen til at rektor bare ønsket at begrenset antall nye studieplasser er på grunn av campussamlingen.

- Det vil være krevende i dagens situasjon å finne tilstrekkelig areal for å kunne ta imot nye studenter i det omfang som forslagene innebærer. Det arbeides fortsatt med å avklare endelige arealrammer knyttet til NTNU Campussamling, og inntil dette er avklart ønsker rektor å være forsiktig med å forplikte seg til ytterligere vekst i studieplasser i Trondheim

I styrepapirene kommer det fram at NTNU bare skal fremme forslag om 20 nye fullfinansierte studieplasser innenfor medisinutdanning i Gjøvik.

- Det er stort behov for leger i Innlandet, og sykehuset Innlandet og kommunene rundt står overfor store utfordringer når det gjelder rekruttering. NTNUs modell1 vil øke kapasiteten i medisinutdanningen, og kan samtidig bidra til bedre rekruttering av leger til Innlandet.

Videre står det at regjeringen har formidlet at nåløyet for nye satsinger inn på statsbudsjettet for 2023 er trangt, og at NTNU derfor har gjort en streng vurdering av hvilke forslag som skal fremmes for departementet.

I fjor kom NTNU med innspill om at det er behov for ekstrabevilgning til planlegging og midlertidig driftsfase for Campussamling, Ocean Space Center og Senter for psykisk helse i perioden 2024 – 2026, samt nye finansieringsmekanismer for digital omstilling. Disse forsalgene ble ikke tatt til følge.

- I lys av politiske signaler velger Rektor å ikke fremme disse budsjettforslagene for 2024 og konsekvensen vil være at NTNU må løse disse behovene innenfor egen ramme. Dette er utfordrende da NTNU allerede er blitt utsatt for rammekutt i bevilgning, står det i styrepapirene

Campussamling etter KDs beslutning

En av orienteringssakene som skal legges frem på styremøte er status i forprosjektet for Campussamling i Trondheim.

Etter forrige styremøte har det blitt kjent at KD har falt ned på alternativ 2B, mens NTNU ønsket seg 2A i campusprosjektet. Statsbygg og NTNU var ikke enige om hvilket av alternativene som var best, og saken ble derfor sendt til KD for politisk beslutning. I tillegg har Riksantikvaren har meld at begge alternativene er i konflikt med fredningsbestemmelsene.

-I forbindelse med reguleringsplanarbeidet i Trondheim kommune har Riksantikvaren varslet innsigelse på planforslaget som er sendt inn for Hovedbygningen. Riksantikvaren påpeker at forslaget til tilbygg ser ut til å være i konflikt med fredningsbestemmelsene.

Videre står det at det er lagt opp til en tett prosess mellom partene i reguleringsplanarbeidet fram mot reguleringsvedtak i Trondheim kommune, med Statsbygg som forslagsstiller, Trondheim kommune som planmyndighet, Riksantikvaren som antikvarisk myndighet og NTNU som ansvarlig institusjon for Hovedbygningen.

Forslag til endringer i ny UH-lov

Det er også en referatsak der styret blir orientert om NTNUs høringssvar til endringer i universitets- og høyskoleloven (UH-lov). Bakgrunnen fir saken er at KD sendte 22. juni 2022 forslag om endringer i UH-lov på høring med høringsfrist 14. oktober 2022.

NTNU-styret ble orientert om endringsforslagene i KDs høringsnotat, samt NTNUs innspill til disse i styremøtet 15. september. På møte torsdag 3. november skal styre bli orientert om NTNUs endelige høringssvar. Et av endringsforslagene i UH-lov er to-sensorordningen.

- Det er positivt at begge sensorene kan være interne og at kravet om at «minst en av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor» ikke videreføres. Forslaget reiser ingen vanskelige avgrensninger slik lovendringen i 2021 gjorde, står det styrepapirene

Et annet endringsforslag er å stramme inn regelverket for bruk av midlertidige ansettelser. Her påpeker NTNU at det er en uheldig utvikling om UH-sektoren ansetter flere av de midlertidige ansatte fast, der behovet reelt sett er midlertidig.

- Konsekvensen av dette vil være at antall oppsigelser økes, og flere opplever at de er midlertidig ansatt til tross for at de har inngått en arbeidsavtale med fast ansettelse. Denne løsningen gir ikke arbeidstakerne et bedre rettsvern, som jo er hovedformålet med å redusere antall midlertidige ansettelser, står det i styrepapirene

NTNU har også kommentert endringsforslag som går på midlertid ansettelse på åremål, bistillinger og midlertidig ansettelse når ingen kvalifiserte søkere har meldt seg. I tillegg er det endringsforslag om nedleggelse av studiesteder og avvikling av sentrale profesjonsfag, 5 Felles klagenemnds adgang til å ilegge strengere reaksjoner ved fusk mm., opptak, norsk som fagspråk, fusk, tilsyn med kvalitetsarbeid i utdanningen mv. og gradssystemet.

Styret skal også behandle en sak om avhending av tomteparsell, som skal behandles i lukket møtet, og rektors orientering.