Ytring

Kva svarar NTNU om språklova?

- NTNU skal kunna skriva både rett og godt på bokmål og nynorsk. Dersom NTNU-leiinga innfører nokre skal-prinsipp for målbruken ved NTNU, er det lett, skriv Erlend Bakke.

Erlend Bakke
Publisert Sist oppdatert

Eg kan ikkje sjå at prorektor Marit Reitan har svartreplikken min til henne i Universitetsavisa 31. mai, og dimed heller ikkje på dette spørsmålet: "Korleis tryggjer [...] NTNU-leiinga at NTNU faktisk oppfyller dei juridiske minstekrava i språklova i 2023 og i alle åra etter, helst med godt mål, det vil seia med meir enn det aller minst venta?"

Det handlar særleg om at NTNU er plikta til å bruka "minst 25 prosent av både bokmål og nynorsk i allment tilgjengelege dokument", slik språklova § 13 formulerer det. NTNU (og Trøndelag fylkeskommune au, forresten) er dessutan omfatta av språklova § 16: "Statsorgan og fylkeskommunar skal syte for at dei har den nødvendige skrivekompetansen for å kunne bruke bokmål og nynorsk etter lova her." Det inneber at NTNU (og Trøndelag fylkeskommune …) skal kunna skriva både rett og godt på bokmål og nynorsk; dei to jamstelte skriftmåla i det offentlege.

Som kompetent og ansvarleg kunnskapsinstitusjon borgar dimed NTNU, i kraft av å vera seg sjølv, for å ha vit, dugleik og språkteknologi til å oppfylla minstemålet for nynorsk i språklova, med god margin. Heilt utan vidare. Slik skal det vera i 2023 og kvart år seinare. Det er utruleg einfelt å få til.

Ja, dersom NTNU-leiinga innfører nokre skal-prinsipp for målbruken ved NTNU, er det lett. Nokre tips til skal-prinsipp: 1) All ny offentleg fysisk skilting ved NTNU skal vera på nynorsk. 2) Alt skriftleg tilfang for å rekruttera nye studentar skal annakvart år vera på nynorsk. 3) Rammetekstane (dei faste tekstane) på NTNU-nettsidene for studentar skal vera på nynorsk 4) Alle NTNU-fakulteta skal annakvart år skriva alle nye styrande dokument (styrepapir, årsmeldingar, tiltaksplanar og så bortetter) på nynorsk. 5) Rammetekstane på NTNUs Facebook-konto skal vera på nynorsk, og annankvar kommentar frå NTNU der skal vera på nynorsk.

Kva om det likevel ikkje vert slik; slik det må verta for at nynorsken skal vera godt synleg ved NTNU? Ikkje i 2023 eller 2024? Heller ikkje i 2025? Kjem prorektor Reitan – lat oss seia midt i juni 2025 – til å måtta opplysa at statsinstitusjonen NTNU framleis vantar vitet, dugleiken og språkteknologien som trengst for å kunna skriva på statens eige mål?