"Det er nå vinduet står åpent"

Tidsvinduet med hensyn til å ta stilling til fusjon(er) er nå", skriver organisasjonsdirektør Ida Munkeby i dette leserinnlegget, som er en replikk til Olav Bollands innlegg fra 9. januar.
Utredninger av forhold knyttet til mulige fusjoner vil neppe vil gi oss klare svar, skriver Munkeby. 

Utredninger av forhold knyttet til mulige fusjoner vil neppe vil gi oss klare svar, skriver Munkeby. 

NTNU sitt styre står overfor en stor og viktig beslutning i sitt møte i slutten av januar. I sitt innlegg hevder Olav Bolland at saksunderlaget i SAKS-prosessen er utilstrekkelig for å kunne ta stilling til en så viktig sak for NTNU. Det er også rektors vurdering at Kunnskapsdepartementets tidsfrist kunne ha gitt noe mer tid til utredninger. 

Det er imidlertid liten grunn til å tro at KD vil slakke på tidsfristene NTNU har fått. Departementet er i ferd med å sluttføre Stortingsmelding om struktur i sektoren. Dessuten pågår strukturdiskusjoner ellers i landet. Høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Molde har alternative planer om en fusjon med NTNU skulle vise seg å bli uaktuelt.  For Høyskolen i Gjøvik vil fusjon med Høyskolen i Buskerud og Vestfold (og Telemark) være en aktuell konstellasjon, for Høyskolen i Ålesund vil fusjon med høyskolene i Molde, Volda (og Sogn og Fjordane) være aktuelt, og for Høyskolen i Narvik vil en fusjon med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet være en aktuell løsning. Tidsvinduet med hensyn til å ta stilling til fusjon(er) er nå. Vår strategi er derfor å bruke den tiden som er tilgjengelig for å skape best mulige medvirkningsprosesser for organisasjonen, og et best mulig beslutningsunderlag for vårt styre når saken skal behandles 28. januar.

Viktig bidrag fra Bolland

Bolland gir et viktig bidrag til debatten om SAKS, og reiser svært relevante problemstillinger som bør belyses for NTNUs styre i denne saken. Her er noen kommentarer til disse:

a) Lokaliseringer: Som kjent vedtok NTNUs styre i juni 2014 å samle campus.  Dette skal realiseres uavhengig av eventuelle fusjoner. Så langt ser vi ikke noen hindringer her; tvert imot mener vi at en mulig fusjon med Høyskolen i Sør-Trøndelag kan bidra positivt til framdriften i saken og de beslutningene som statlige myndigheter skal ta. 

b) Økonomiske konsekvenser: Onsdag 7. januar la et ekspertutvalg oppnevnt av KD fram en anbefaling om ny finansiering av UH-sektoren. Departementets konklusjoner vil ikke foreligge før det er tatt beslutninger om mulige sammenslåinger av institusjoner i sektoren. Vi har så langt ikke sett forslag som vil ha betydning for vår egen beslutning om mulige fusjon(er). Vår interne inntektsfordelingsmodell vil vi til enhver tid kunne endre etter eget ønske.

c) Organisatorisk struktur, inkludert ledelsesmodell: Vi har fra NTNUs side allerede satt som forutsetning at en fusjonert institusjon skal ha ansatte ledere. Organisasjonsstruktur vil måtte vurderes innen en ny fusjonert institusjon. Det vil ikke være riktig å legge inn bestemte forutsetninger fra NTNUs side for hvordan denne skal være før et eventuelt fusjonsvedtak, men problemstillingene vil bli belyst i saksunderlaget for styret.

d) Administrative systemer: Det er lagt inn forutsetninger om at NTNUs systemer skal ligge til grunn for den administrative virksomheten dersom fusjoner blir aktuelt.  Det blir viktig å etablere felles standarder som tilrettelegger for kjerneoppgavene på en god og effektiv måte. Dersom de andre institusjonene eller vi selv ønsker fornuftige endringer må dette vurderes løpende, slik vi gjør til vanlig.

e) Struktur på studieprogramportefølje: Et universitet må ha dette kontinuerlig på dagsorden.  En eventuell fusjon tilsier en utvidet debatt, og den må komme raskt etter et eventuelt fusjonsvedtak. Her ligger mange spennende diskusjoner om faglige muligheter. Denne diskusjonen trenger etter vår mening imidlertid ikke tas før et vedtak eventuelt gjøres om sammenslåing. Vi håper dette belyses nærmere i den innspillsrunden som nå er i gang.

f) Prinsippet om forskningsbasert undervisning: Dette ligger til grunn også for en eventuelt fusjonert institusjon. Dersom fusjon vil forståelsen av prinsippet antakelig aktualiseres.

g) Organisering av forskning, inkludert forholdet til SINTEF: Det er så langt ikke vurdert om mulige fusjoner vil endre vår måte å organisere forskningen på. Vårt forhold til SINTEF er som kjent under utredning, gjennom fellesprosjektet «Bedre sammen». Vi har lagt til grunn at utviklingen av våre relasjoner til SINTEF skal skje uavhengig av mulige sammenslåinger med høyskoler.

h) Konsekvenser for NTNUs posisjon på internasjonale rangeringer: Slik disse er bygd opp vil bildet neppe endres vesentlig. Vi blir flere ansatte ved en fusjon, og derved vil forholdstall vedr. vitenskapelig produksjon bli noe endret. Vi får også flere studenter pr. lærer. Begge disse faktorene blir vektet forholdsvis lite i rangeringene. Omdømmefaktoren kan kanskje også endre seg. Men her har nok en nylig tildelt nobelpris større virkning på plasseringer på rangeringer enn endrete forholdstall.

Utredninger av forhold knyttet til mulige fusjoner vil neppe vil gi oss klare svar. Det bekreftes gjennom Bollands egne synspunkter om hva som kan være verdiene av en mulig sammenslåing med en eller flere høyskoler. Her må vi alle prøve å forme oppfatninger ut fra beste skjønn. I den grad fakta kan legges til grunn for et slikt skjønn, skal vi bestrebe oss på å få fram dette i god tid før styret skal ta en beslutning.


Her må vi alle prøve å forme oppfatninger ut fra beste skjønn

null
Relaterte artikler

- Altfor kort tid på SAKS

De ansatte er ikke hørt godt nok. Beslutningsunderlaget er utilstrkkelig. Derfor må Styret IKKE ta stilling til sammenslåing under januarmøtet, skriver Olav Bolland i dette innlegget.

NTNUs framtid

"Jeg ville aldri vært positiv til fusjoner dersom jeg mente at det ville svekke våre beste forskningsmiljøer og frata oss evnen til å prioritere forskningsressursene," skriver prorektor Kari Melby i dette innlegget.

Gambling med NTNUs fremtid?

"Det å slå NTNU sammen med regionale høgskoler mens de andre universitetene ikke gjør dette, vil omdefinere NTNU sin rolle fra et nasjonalt/internasjonalt universitet til noe annet. ," skriver Bjørn Holmedal, styremedlem i Forskerforbundet ved NTNU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil bli ny direktør i Forskningsrådet

UiB-rektor Dag Rune Olsen er en av 15 personer som kniver om stillingen som administrerende direktør i Forskningsrådet.

Gjesteskribenten:

Mitt liv som digital

Du verden, så attikomme en stakkars dame på 48 år (som tross alt og på no time ble en, riktignok selverklært, kløpper på Teams og Zoom) kan føle seg!

Ytring:

Førjulstanker ved NTNU

«Noen filosofer har ment at mennesket fødes som en ubeskrevet tavle... ...Men hvem hadde laget tavlen og skrivesakene, og hvem skriver?» spør Arne B. Johansen i denne ytringen.