Ocean space centre

Anne Borg advarer mot å droppe sjøgangsbassenget

Ti forskere skrev før jul et åpent brev til Rektor og NTNUs styre. Nå har Rektor svart.

Rektor Anne Borg i samtale med dekan Olav Bolland. Han leder fakultetet som Institutt for marin teknikk ligger under, og har flere ganger orientert NTNUs styre om Ocean Space Centre.
Publisert Sist oppdatert

På forhånd har tre styremedlemmer kommentert det åpne brevet i et intervju med Universitetsavisa. Ocean Space Centre står også oppført som en orienteringssak under styremøtet tirsdag.

I det åpne brevet skriver forskerne, som har bakgrunn fra Institutt for marin teknikk:

«Fagmiljøet innen marin hydrodynamikk og marine konstruksjoner ved Institutt for marin teknikk er i all hovedsak sterkt kritiske til de gjeldende planene.»

De understreker at det er svært viktig at beslutningstakerne, inkludert Styret ved NTNU, fatter sine beslutninger for Ocean Space Centre på bredest mulig grunnlag. Deretter beskriver de punktvis hva de ser på som problematisk med de planene som foreligger.

De er blant annet bekymret for hva konsekvensene av å bygge sjøgangsbassenget blir. Det er kostbart og plasskrevende.

De skriver:

«Størrelsen medfører at det blir liten eller ingen mulighet for utvidelser av senteret i fremtiden. Prioritering av et sjøgangsbasseng medfører altså at vi vil gå i motsatt retning av det forskere er enige om er essensielt, nemlig flerfaglighet.»

Forskerne mener utbygging uten sjøgangsbasseng vil være et langt bedre alternativ. Da blir det også budsjett for M- og K-lab, som nå må plasseres på Torgård siden utbyggingsprosjektet ikke blir fullfinansiert.

LES OGSÅ: Frykter fagmiljø vil svekkes hvis to lab-er flyttes

LES OGSÅ: Sintef vil flytte OSC-aktivitet vekk fra Tyholt

- Betydelig medvirkning

I rektors svar til de ti kritiske forskerne, heter det: «I planleggingen av OSC har mange ansatte ved NTNU og Sintef bidratt med tusenvis av timer med verdifulle bidrag til den faglige innretningen av anlegget på Tyholt og Fjordlab.»

Videre skriver hun at prosjektet har hatt betydelig medvirkning når det gjelder utforming av arbeidsplasser, læringsareal og laboratorier. Ansatte har fått muligheter til å bidra med sine meninger om hva OSC skal bli.

Anne Borg konstaterer at det åpenbart er ulike syn på behovet for sjøgangsbassenget, og skriver:

«Jeg har notert meg at det i planleggingen av OSC har vært mulig for ansatte å fremme synspunkter på behovet for og utforming av sjøgangsbassenget. Jeg legger derfor til grunn at planene som er grunnlaget for Stortingets vedtak om finansiering, er et resultat av det samlede fagmiljøets vurdering av behovet for sjøgangsbasseng.»

- Vil bli ny budsjettrunde

Rektor kommenterer også forskernes standpunkt om at ei utbygging uten sjøgangsbasseng, eventuelt med styrket funksjonalitet av det planlagte havbassenget, vil være et bedre alternativ. Da kan K- og M-lab bli plassert på Tyholt.

Rektor skriver at ei utbygging uten sjøgangsbassenget vil medføre at en viktig del av grunnlaget for Stortingets vedtak vil falle bort:

«Ved en slik endring vil Nærings og fiskeridepartementet måtte kjøre en ny planleggingsprosess og en ny budsjettprosess for hele OSC, med medfølgende usikkerhet rundt tidsbruk og resultatet av budsjettprosessen. Det er heller ikke slik at fagmiljøet vil slippe midlertidig lokalisering om sjøgangsbassenget ikke bygges. Det er vurdert og funnet umulig å opprettholde drift i kontorbygget på Marinteknisk senter i byggeperioden til det store bassenget, selv om kontorbygget ikke skulle rives. Renovering av kontorbygget er for øvrig også vurdert tidligere og funnet ulønnsomt sammenliknet med riving og nybygg.»

Hun peker på at det er avsatt 260 millioner kroner til utstyr innen fagområdene marint maskineri og marine konstruksjoner. Det NTNU og Sintef ikke fikk penger til, var egne bygg for dette utstyret.

«NTNU ønsker å realisere sine forsknings- og undervisningslaboratorier for disse fagområdene som en del av Flekslab på Tyholt, mens SINTEF vil plassere sin M- og K-lab på Torgard ved Sandmoen ca 14 kilometer fra Trondheim. Forskerne tilknyttet disse laboratoriene vil fortsatt ha sine faste arbeidsplasser sammen med det øvrige fagmiljøet på Tyholt. Det vitenskapelige fagmiljøet forblir derfor samlet. Noen av SINTEFs teknisk ansatte vil ha fast arbeidsplass på Torgard», skriver hun.

Styret kan få innsyn

Forskerne viser i sitt brev til at Sintef Ocean har utført en markedsanalyse, som de til nå ikke har gitt innsyn i. Likevel mener de det veier tungt i vurderinga om samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved realisering av sjøgangsbassenget.

Rektor svarer:

«Det medfører ikke riktighet at markedsanalyser for SINTEF OCEAN er benyttet i vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»

Administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean skriver i et innlegg i UA at han har tilbudt å presentere markedsanalysene i et lukket styremøte ved NTNU. Han fastholder imidlertid at interne analyser ikke bør deles med utenlandske konkurrenter, noe som er bakgrunnen for at de ikke vil offentliggjøre dem.

Underskriverne av det åpne brevet peker videre på at det i søknader til Forskningsrådet kreves en internasjonal fagfellevurdering. Det burde også vært gjort i et slikt prosjekt som OSC, mener de.

Rektor svarer at det ikke er vanlig ved store offentlige byggeprosjekter. Prosjektet har vært gjennom kvalitetssikring i tråd med Finansdepartementets krav.

Forskerne påpeker at ved å droppe sjøgangsbassenget, vil midler bli frigjort. Det vil redusere den finansielle risikoen knyttet til at Flekslab bygges om siste element av den planlagte utbygginga. Flekslab er undervisningslaboratoriene.

Rektor svarer at hun er kjent med at Flekslab kommer sist i byggerekkefølgen. Dermed kan det påvirkes av eventuelle overskridelser i andre deler av prosjektet.

«Jeg vil sammen med prosjektledelsen være i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og Statsbygg om risikoreduserende mekanismer for Flekslab. Det er avgjørende for NTNU at Flekslab realiseres i tråd med planene for OSC.»

LES OGSÅ: Naboer ser nye muligheter etter at to lab-er ikke skal være på Tyholt

Usikker på Styrets rolle

Når styret diskuterer Ocean Space Centre tirsdag, er det i form av en orienteringssak. Det betyr at det ikke foreligger noe vedtak. I et tidligere UA-intervju med tre styremedlemmer sa Aksel Tjora:

- Styrets utfordring er at vi ikke har innsikt i de ulike delene av senterets virksomhet. Det krever inngående kjennskap til hvordan de ulike fagene bruker ulike lab-er og i hvilken grad flerfaglighet blir understøttet. Det er mulig at Styret burde vært på besøk hos Marinteknisk senter.

Ingrid Bouwer Utne fortalte at OSC så langt kun har vært en orienteringssak. Hun har etterlyst mer informasjon om videre forløp, hvilke beslutninger Styret skal ta og hvilken rolle det skal ha. Dette er uklart for henne og hun venter på tilbakemelding om dette.

- Det er åpenbart at det å flytte to sentrale lab-er ut på landet, rimer dårlig med tverrfaglighet og nærhet til forskning. Å ha nærhet til lab-er og mulighet for flerfaglighet er idéen bak campusprosjektet. Her gjør man det motsatte, sa Bjørn Skallerud.

LES OGSÅ: Flere av UAs artikler om Ocean Space Centre