Ocean space centre

Naboer ser nye muligheter etter at to lab-er ikke havner på Tyholt

At K- og M-lab trolig ikke blir liggende på Tyholt, gir naboene håp om at mer av grøntområdet og akebakken kan reddes.

Naboene vil trekke tuppen av bassengfløya tilbake slik at grøntområdene til høyre i bildet blir mindre berørt.
Publisert

- Flytting av to lab-er gir bedre plass og utløser et behov for å justere noe. Vårt klare budskap til NTNU nå er å trekke bassengfløya tilbake for å berge mer av Spruten og Tyholtskogen, sier May Britt Fløttum, styremedlem i Tyholts ve og vel.

Dekan Olav Bolland ved NTNU sier imidlertid at det ikke er aktuelt å endre planene for de to store bassengene.

Bedre plass uten lab-er

Sintef Ocean vedtok nylig på et styremøte å flytte Maskinlaboratoriet (M-lab) og Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) fra Tyholt til Torgard, sør for Trondheim. Den manglende fullfinansieringa av Ocean Space Centre gjør at Sintef Ocean vurderer at det blir for dyrt og juridisk risikabelt selv å investere i de to lab-ene.

Fakta

M-lab og K-lab

  • Maskinlaboratoriet er et sett av laboratorier for forskning på teknologi og konsepter for energi- og framdriftssystemer om bord på skip og andre fartøyer.
  • Konstruksjonslaboratoriet er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjonskomponenter. Dette for å verifisere levetida av konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind.
  • Kilde: NTNU og Sintef

De ser også fordeler ved å holde til på Torgard. Det er større rom for å vokse der enn på Tyholt og plasseringa åpner for å samarbeide med flere fagmiljøer innenfor Sintef-konsernet.

LES OGSÅ: Frykter fagmiljøet vil svekkes hvis lab-er flyttes fra Tyholt

Når to laboratorier likevel ikke skal være lokalisert sammen med Ocean Space Centre, blir det noe bedre plass. Den håper naboene kan utnyttes i deres favør.

- Problemet i dag er lengden på bassengfløya, som gjør at man kommer for langt inn på akebakken Spruten og at det blir for store inngrep på Tyholtskogen. Vi håper frigjort areal kan gjøre at fløy B trekkes innenfor «grønn strek», sier Fløttum.

Med grønn strek mener naboene å holde seg innenfor den gangveien som i dag går forbi Marinteknisk senter og ned mot Valentinlyst. Dette innebærer at bygget trekkes 30 meter tilbake.

May Britt Fløttum er medlem av Tyholts ve og vel, som ble opprettet som et talerør for naboene da omfanget av Ocean Space Centre ble kjent.

Fortsatt bekymret for grøntområdene

- Hva er det som gjør at dere ser for dere at tuppen på bassengfløya kan trekkes unna akebakken?

- Fløy B er ikke ett langt basseng, men inneholder et sjøgangsbasseng pluss et havbasseng. På tegningene ser vi at det er en drøyt 60 meter bred «tørrsone» mellom de to bassengene. Hvis de to bassengene kan legges i en L, eller man kan halvere bredden på tørrsonen, så kan fløy B trekkes innenfor «grønn strek».

Tyholts ve og vel mener fortsatt at Ocean Space Centre vil gjøre ubotelig skade på grøntområdene. Spruten skal få et alternativt startpunkt, som skal gi samme høydemeter som i dag. Å bygge enormt med masse oppå haugen for å få en smal og bratt akebakke, er ikke bra for verken akebakken eller Tyholtskogen, ifølge naboene. Dessuten hevder de at transportveien opp til området, som i dag er gangveien, vil breie seg utover og ta av Spruten-området.

- De vil grave tett innpå skog, skade dype røtter og i verste fall ødelegge livsgrunnlaget for trærne i Tyholtskogen, sier Fløttum.

- Nå er reguleringsplanen vedtatt, er det da mulig å foreta endringer i den?

- Det handler om å få ei mer hensiktsmessig plassering innenfor de rammene man har i reguleringsplanen. Å redusere er mye enklere enn å foreta utvidelser innenfor planen.

Nå har NTNU en gyllen mulighet til å ivareta et godt naboskap framover, ifølge May Britt Fløttum i Tyholts ve og vel.

- Flyttes de to lab-ene unna Tyholt, har NTNU fått et handlingsrom. Vi naboene forventer at de gjør alt kan for å bevare Spruten og skogen, understreker hun.

LES OGSÅ: I sjokk over hvor massivt Ocean Space Centre blir

Åpner for mer grøntareal

Olav Bolland er dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, som Ocean Space Centre vil ligge under. På spørsmål om hva han synes om naboenes forslag, svarer han at gitt at statsbudsjettet blir vedtatt slik som foreslått, kommer de ikke til å endre planene for de to store bassengene.

- Vi har i planleggingen fram til nå undersøkt mange muligheter og vi har vært gjennom tøffe runder med kostnadskutt. Løsningen som vi ender opp med er å plassere bassengene slik at de deler en felles riggsone mellom seg. En plassering av de to bassengene i en L-form vil øke kostnadene. Med en gitt kostnadsramme vil et slikt grep øke risikoen for at andre deler av anlegget, som for eksempel studentlaboratoriene, vil måtte reduseres.

Bolland opplyser på grunn av de to lab-ene, vil det bli frigjort ca 1900 m2, i tillegg til et utendørs lagringsanlegg på 500 m2 i den østre delen av området.

- Dette området vil mest trolig bli et grøntareal. Vi vil imidlertid ikke utelukke at dette området på et senere tidspunkt kan bli brukt til å etablere slike laboratorier, eller annen funksjonalitet som kan vise seg å bli nyttig i framtida.

Dette vi i så fall kreve en ny og egen reguleringsprosess, understreker han.

Tema på styremøtet

Spørsmålet om mer plass var også et tema på NTNUs styremøte torsdag. Styremedlem Ingrid Bouwer Utne spurte om dette gjør det mulig å komme naboene i møte. Bolland ga samme svar der, som han gir til UA i dette intervjuet.

Slik det ser ut nå, blir det altså ikke noen bygg for K-lab og M-lab på Tyholt.

- Deler av K- og M-labfunksjonaliteten jobber vi med å få til på Torgard, mens andre deler prøver vi å få til på Tyholt i den såkalte fløy C, sier dekan Olav Bolland.