IHS-konflikten:

Øiens råd: Flytt dem NTNU mener er ansvarlig for konflikten

NTNU-ledelsen ble rådet til å flytte dem de mener har skylda for den mangeårige konflikten ved Institutt for historiske studier (IHS).

Geir Øien fikk i oppgave å gi råd til NTNU-ledelsen om hvordan man best løste arbeidskonflikten ved IHS. Flytt dem man mener har ansvaret, var Øiens råd.
Publisert Sist oppdatert

Den niende september leverte «saksforberedende dekan» Geir Øien rådene han hadde fått i oppdrag å gi Rektor angående organisatoriske grep for å løse opp i arbeidsmiljøkonflikten ved IHS. Øiens råd, som har vært unntatt offentlighet, har Universitetsavisa nå fått innsyn i.

Her skriver Øien at dersom man kommer til at én gruppering sitter med det «objektive ansvaret» for konflikten ved instituttet, bør denne gruppen flyttes. Onsdag ble det altså klart at ledelsen ønsker å flytte ansatte som er med i, eller assosiert med, faggruppen Fate of Nations.

I sin rapport skriver Øien at dersom man kommer til at ingen gruppering kan sies å ha mer ansvar enn noen annen, bør instituttet nedlegges. Så har ikke skjedd.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Skill ut dem med størst ansvar

Øiens råd lyder i sin helhet slik:

«Dersom NTNUs ledelse - etter å ha lest Rapport 1 med vedlagte kontradiksjonsuttalelser og evt. annet relevant underlag, og etter å ha fått de nødvendige arbeidsrettslige, juridiske og evt. andre typer råd og avklaringer rundt innholdet – mener at man har tilstrekkelig grunnlag eller bevis for å si at én tydelig gruppering ansatte i konflikten har et objektivt større ansvar for arbeidsmiljøproblemene ved IHS enn det andre ansatte har, så bør NTNU konkret vurdere å

i. videreføre IHS som institutt (noe som gir minst mulig organisatorisk endring for det betydelige antall ansatte som ikke er definert som parter i saken), men

ii. skille ut fra IHS den grupperingen ansatte man i så fall anser objektivt sett har det største ansvaret for konflikten – f. eks. i et eget tidsbegrenset senter på nivå 3 ved HF (evt. ved et annet fakultet, hvis det gjensidig vurderes mer faglig naturlig).»

Rådet Borg til å overta

Ett av rådene Øien overleverte konstituert rektor Anne Borg den niende september var at hun selv overtok det overordnede ledelsesansvaret for instituttet. Tre dager senere, den tolvte, gjorde Borg det kjent at hun kom til å overta ansvaret for ÍHS.

Øiens råd er formulert slik:

« Et grunnleggende prinsipp som har blitt førende for undertegnedes råd er at det er både prinsipielt mest riktig, og klart mest hensiktsmessig for å få til et godt resultat for arbeidsmiljøet ved IHS, at NTNUs nivå 1 tar et mest mulig helhetlig ansvar for den videre prosessen.»

LES OGSÅ: Ledelsen flytter Fate of Nations
LES OGSÅ:
- Det vil komme reaksjoner

- Tydelig på objektiv ansvarsfordeling

I juni la Kartleggingsgruppa fram fire ulike alternativer til organisatoriske løsninger av IHS for å få bukt med konfliktene ved instituttet. De fire var:

1. Flytte Europastudier.

2. Flytte Fate of Nations-gruppa.

3. Flytte både Europastudier og Fate of Nations-gruppa.

4. Full oppsplitting og nedleggelse av instituttet.

I den forbindelse fikk dekan Øien i oppdrag å gjennomføre en hurtigutredning av konflikten. Rådene skulle blant annet munne ut i råd til ledelsen om hvordan man burde velge blant de ulike alternativene, samt hvilke premisser som burde gjelde for disse valgene.

I sine råd, som Øien leverte for to og en halv uke siden, gjør han det klart at han ikke anser det som hans oppgave som lekmann å fortelle rektor og organisasjonsdirektør hva de bør velge – men å klargjøre premissene for hvilke valg de bør foreta. «Rektor må avklare tydelig, og så snart som mulig, hva som er Rektors egen vurdering av den objektive ansvarsfordelingen når det gjelder arbeidsmiljøproblemene ved IHS – det være seg for enkeltpersoners del, eller hva angår eventuelle grupperinger av ansatte. Denne vurderingen må være klar før man går videre med detaljering av organisatoriske grep,» skriver han.

- Vurdér flyttinger på nytt

Øien kommer også inn på tvangsflyttingen av professor Kristian Steinnes, som var en utløsende faktor for at konflikten blusset opp på forsommeren i fjor:

«Vurderingen i pkt. 1 må også inkludere oppdatert vurdering av allerede iverksatte flyttinger av enkeltansatte, og en tydelig konklusjon på om disse bør opprettholdes eller ikke (dette bør gjelde både tidligere pålagte flyttinger, og tidligere flyttinger initiert av ansatte selv).»

- Må ta mer ansvar langt tidligere

Øien har også noen klare råd til NTNU-ledelsen når det gjelder hva man bør gjøre for å unngå slike langvarige og nedbrytende konflikter i framtida: Konflikthåndtering bør inn som et tydeligere tema i all lederopplæring enn hva det har vært i dag. Videre bør NTNUs rutiner for avdekking og oppfølging av konflikter profesjonaliseres. Når konfliktene oppstår, er det nødvendig med koordinert aksjon fra NTNUs side, med klart definerte roller og tydelig ansvarsfordeling.

Bruken av kartleggingsgrupper er Øien også innom: «Ved bruk av faktakartlegging som metode bør NTNU som bestiller sikre at man har et tydelig avklart forhold til hva faktakartleggingsrapporter skal og ikke skal brukes til…»

Til sist retter dekan Øien et spark mot nåværende ledere og avgått rektor for deres sviktende evne til å ta tidlig grep i konflikten, som har pågått ved instituttet siden 2013:

«Nivå 1, hvor den tyngste og mest profesjonelle kompetansen på konflikthåndtering også for fremtiden må forutsettes å sitte, må ved oppbygging av alvorlige konflikter ta et mer helhetlig ansvar på et langt tidligere stadium enn det som har vært tilfelle i IHS-saken.»

Gunnar Bovim var inne på dette da han svarte på spørsmål fra UA om det er noe han gjerne skulle ha gjort anenrledes som rektor, og han medga at han burde «ha vært tydeligere på et tidligere tidspunkt.»