Tips til digitalisering i rekordfart

Plutselig må alle digitaliseres. Her er noen tips og triks til digitalisering av undervisningen.

Spill på det du er god på. Har du erfaring med ett verktøy, bruk dette, er ett av rådene fra Madeleine Lorås i Excited.
Spill på det du er god på. Har du erfaring med ett verktøy, bruk dette, er ett av rådene fra Madeleine Lorås i Excited.
Publisert Sist oppdatert

Nå som vi alle plutselig må digitaliseres i rekordfart har vi på Excited senter for fremragende IT-utdanning samlet sammen våre viktigste erfaringer med digitalisering av undervisning. Vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden, og hva er vel da bedre enn å referere til de godt etablerte fjellvettreglene.

( See English version below)

1) Planlegg endringene du må gjøre og informer godt underveis.

For gode og effektive beskjeder er det et par ting som er lure å tenke på. Ikke ha for mange momenter og pass at det viktigste kommer først. Lag gjerne en punktvis oppsummering i starten av en melding før du forklarer mer etterpå. Vurder om du trenger å gi alle beskjedene på en gang, eller kanskje kan noen vente til senere. Epost er alltid lurt, husk å huke av på "send epost" i Blackboard så sendes kunngjøring ut på epost også.

Hold også dialogen gående med studentene underveis, ha kontinuerlig kontakt med studentene om problemer og løsninger.

2) Gjør det du er komfortabel med, men tør å prøve noe nytt.

Spill på det du er god på. Har du erfaring med ett verktøy, bruk dette. Nå er kanskje ikke tiden for å prøve seg på nye og uoversiktlige systemer for første gang. Det enkleste er ofte det beste!

3) Ta hensyn til anbefalinger fra NTNU.

Pass på så du ikke bryter med viktig personvernregler og/eller andre retningslinjer. Det finnes mange gode verktøy og programvare der ute, men det er også mange av disse vi ikke har de riktige avtalene med. NTNU har flust meg gode verktøy allerede, se tips nr. 7.

4) Vær forberedt på at noe ikke kommer til å gå etter planen.

Når man skal prøve ut teknologi eller nye undervisningsformer er det nesten alltid noe man ikke har tenkt på. I noen tilfeller kan det gå litt galt, men fortvil ikke, det går oftest bra til slutt. Behold roen, det ordner seg på et vis!

5) Hjelp deg selv og andre.

Har du erfaring, del med dine kollegaer. Svar når folk spør om hjelp og bidra i diskusjonene. 

Har du lite erfaring, eller syns det er vanskelig å finne frem, spør en kollega om hjelp. Eller spør dine læringsassistenter. Det er mange på NTNU som har prøvd seg på ulike teknologier, her gjelder det bare å spørre. 

6) Ta gode veivalg.

Vurder målet med undervisningen, og velg plattform og metode deretter. Er det mest hensiktsmessig å strømme forelesningen? Eller kan det lages kortere videoer, deles tekst som gjør at du kan bruke mer tid på veiledning og spørsmål. Tenk på hvordan du best mulig kan bruke tiden din til å legge til rette for best mulig læring. Det kan godt være at tradisjonelle veivalg ikke er det beste.

7) Bruk kart og kompass.

Og med kart og kompass menes NTNUs eksisterende støttesider. Her er noen lenker: 

Læringsstøtte for undervisere - samleside

Nettbaserte økter - verktøy og veileder

Exciteds utfyllende tips og triks

8) Det er ingen skam i å samarbeide med andre.

Det finnes mange gode videoer og lignende allerede der ute på det store internettet. Disse kan være vel så gode som det du kan produsere på kort tid. Denne tiden spart kan gå med til digital veiledning, tid på diskusjonsfora, etc.

9) Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Det er viktig å spare på de digitale kreftene. Vi ser allerede at kapasiteten på noen plattformer er i ferd med å sprenges, tenk derfor over om du virkelig må strømme eller gjøre andre aktiviteter som koster mye.

Det er selvfølgelig også viktig å spare på de menneskelige kreftene. Ta vare på deg selv og de rundt deg. Søk ly på ditt nye hjemmekontor.

10) BONUS! Denne gjelder alle – studenter og faglærere.

Vær litt tålmodige og rause med hverandre. Dette er en utfordrende situasjon for alle involverte. Men dette fikser vi! Det er jo tross alt N T NU!

Har du en digitaliseringsvettregel, bidra gjerne i kommentarfeltet!

As we are tasked with digitalizing our teaching practices in record time, the Excited center for excellent IT education has collected all our most important experiences with digital teaching. We all have to contribute to the national "dugnad", and what fits better than referencing the good old Norwegian mountain code:

 1. Plan your changes and inform students well.

When aiming to guide effective information to students there are a couple of aspects to consider. Do not include to many pieces of information at once and make sure the most important parts come first. Perhaps you can include a short pointwise summary at the top of the message, and then explain more in the following text. Consider if all the information included really needs to be given at once, or can certain points be made at a later time. Email is always a good idea, remember to check the “send email” box in Blackboard.

Keep the communication with students open and have continuous dialogue with them about problems and solutions.

Do what you know, but don't be afraid to try something new.

Play at your strengths. If you have experience using a certain tool, keep using it. This might not be the time to try the most complex systems for the first time. The easiest solution is often the best solution!

 1. Pay attention to recommendations from NTNU.
  Make sure you don't unintentionally break any important privacy policies or other rules. There are many good tools and software out there, but these might not have the necessary documentation. NTNU has a large variation of tools, se tip nr. 7.
 2. Be prepared for things to not always go as planned.

  When trying out new technology or changing teaching methods, something you didn’t consider pops up. Sometimes things might go a bit wrong, but do not despair, it's all going to be fine. Keep calm and carry on!
 3. Help yourself and others.

Do you have relevant experience, share it with your colleagues. Answer when being asked for help and participate in discussions.

If you do not have much experience, or find it hard to navigate, as a colleague for support. Or ask your teaching assistants. There are many people at NTNU who have tried various new tools and technology, don't be afraid to ask them.

 1. Choose good routes.

Consider what the foal of your teaching is and choose appropriate platforms and methods. Is streaming lectures really the best way forward? Or could making shorter videos or sharing documents and giving yourself more time to support and answer questions better. Think about how you can best support effective learning. It might not be the usual and traditional route.

 1. Use a map and compass.
  And by map and compass we mean NTNUs exciting support pages. Here are some useful links:

Teaching and learning support – collection page

Recommended practice in Collaborate

More tips from Excited

 1. Don't be ashamed to collaborate

There are many videos and tutorials out there on the great internet. These can be as useful and educational as anything you might be able to produce in such a short time. And with this time saved you can focus on digital support and guidance, answering questions in forums etc.

 1. Conserve your energy and seek shelter if necessary.

It is important to conserve the digital energy. We are observing that some platforms are already operating on max capacity. Please consider if you really do need to stream a lecture or if there are other more energy efficient activities available.

It is also important to conserve the human recourses of course. Take care of yourself and those around you. Seek shelter in your new home office.

 1. BONUS! This one is for both students and teachers.

  Be patient and generous with each other. This is a challenging situation for everyone involved. But we got this! After all, it is N T NU!

Do you have a good digitalization tip, please share in the comments!

Powered by Labrador CMS