NTNU-ledelsen har bestemt seg for faglig lokalisering

Rektoratet kommer til å anbefale alternativ C for faglig lokalisering i NTNUs samlede campus, ifølge et notat. Det betyr blant annet at de vil plassere Humsam-klyngen på Gløshaugen-platået og KAM-senteret ved Høgskolebakken.
Merete Kvidal er prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU og leder arbeidet med campussamlingen. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

Merete Kvidal er prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU og leder arbeidet med campussamlingen.  Foto: Helene Mariussen

NTNU-styret blir orientert om rektoratets anbefaling på sitt styremøte 14. mars. I et utkast til styresaken går det fram at anbefalingen blir alternativ C. Notatet skal drøftes under dekanmøtet tirsdag 5. mars. Etter det UA forstår er det enighet om at Alternativ C blir valgt.

Valg av modell for faglig lokalisering utgjør det overordnede bildet som viser hvor forskjellige faglige miljøer skal plasseres i samlet campus.

59 innspill

Det er overveiende støtte til alternativ C fra fakulteter, institutter, samarbeidspartnere og studenter som har sagt sin mening. NTNU har fått innspill fra 59 forskjellige aktører i høringsrunden der de ba om tilbakemeldinger på en rapport fra Utvalg for faglig lokalisering. Rapporten tegnet fire alternativer for faglig lokalisering og samling av faglige miljøer i klynger.

Flere av klyngene har sin naturlige plassering fra før, som lærerutdanningen på Kalvskinnet og helseklyngen på Øya, samt økonomi i Hesthagen. Derfor er plasseringen av disse de samme i alle alternativene.

Den store forskjellen mellom alternativ C og de andre alternativene er plasseringen av humaniora og samfunnsfagene (Humsam-klyngen). I alternativ C er klyngen plassert sør på Gløshaugen-platået i området fra Oppredningen/Skiboli til Sentralbygg 1 og mellombyggene i sentralaksen. Dette krever en utvikling av tomt C.4 (Oppredningen) med nybygg i tillegg til ombygging.

I notatet som skal ende i en orienteringssak for NTNU-styret slutter rektoratet seg til utvalgets inndeling i åtte faglige hovedklynger. De slutter seg også til ideen om et innovasjonssenter og bemerker at dette skal ligge inntil økonomiklyngen i Hesthagen. Videre gir de sin tilslutning til at det etableres knutepunktfunksjoner og læringsarealer langs den sentrale aksen på Gløshaugen, samt at hovedstrukturen på Gløshaugen søkes bevart i størst mulig grad.

KAM-senter i Grensen

KAM-senteret er plassert i området Grensen ved Høgskolebakken i samtlige alternativer fra Utvalg for faglig lokalisering. UA har tidligere skrevet at Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass. I notatet som skal drøftes på dekanmøtet anbefales det at lokalisering av KAM skjer som beskrevet av utvalget, altså at senteret plasseres i nord langs Høgskolebakken. Det tas imidlertid forbehold om at mulighetene for å realisere KAM der avhenger av politisk behandling og at regulering av området kan begrense arealkapasiteten. En eventuell riving av trehusbebyggelsen i Grensen har vekket en del reaksjoner.

- Det har veldig stor verdi for både NTNU og Trondheim å få realisert KAM-senteret. Derfor mener vi det er verdt å rive og flytte noen av trehusene, har NTNUs prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal, tidligere sagt til UA.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Skal utrede studentboliger på campus

Utvalg for faglig lokalisering har uttrykt skepsis til studentboliger på campus, men Sit vil bygge opp mot 4000 boliger på og ved Gløshaugen. Dette er et av punktene som må utredes videre, ifølge utkastet til styresaken.

Videre anbefales det blant annet å utrede innhold og omfang i innovasjonssenteret, erstatning av idrettsbygget på Dragvoll, plass til studentvelferd og plassering av fellesadministrasjon.

UAs gjennomgang av høringsuttalelsene viser at samarbeidspartnere, som eksempelvis Sit, Equinor og Trønderenergi, bruker lite energi på å mene noe om plasseringen av de faglige miljøene, men heller fokuserer på et ønske om innovasjonssenter, plass til eksterne aktører og studentboliger og idrettsbygg (Sit).

Blant studentgrupperingene og foreningene som har sagt sin mening er alternativ C i stor grad det foretrukne. Det gjelder også i stor grad fakulteter og institutter ved NTNU som har sagt sin mening.

Når beslutningen om å gå for alternativ C blir formelt besluttet gir den føringer for NTNUs videre arbeid med campussamlinger. Da starter også arbeidet med mer detaljert plassering av de ulike fagmiljøene og andre enheter som skal utgjøre NTNUs samlede campus.

Har du fått med deg disse sakene om campussamlingen?

* Kommunen støtter KAM-senter ved Høgskolebakken
* Humsam vil flytte til disse tomtene
* HumSam kan havne i NTNUs hovedbygning
* NRK vil til Høgskolebakken
* Samlet fagbevegelse vil ha ny universitetsgate
* Sit vil bygge 4000 studentboliger på og ved Gløshaugen
* Dette skjer med campusprosjektet i 2019

Mer fordypning? Les rapporten om faglig lokalisering her: Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag

Faglig lokalisering
 • Hvem skal hvor? Faglig lokalisering handler om hvor fagmiljøene skal plasseres i NTNUs samlede campus.
 • Utvalget for faglig lokalisering har utredet ulike alternativer for lokalisering av den faglige virksomheten innenfor rammen av campusutviklingsprosjektet ved NTNU. I en rapport har de skissert fire alternativer. Alle disse foreslår samling i faglige klynger.
 • NTNU har fått innspill fra 59 forskjellige aktører i høringsrunden der de ba om tilbakemeldinger på rapporten. Alternativ C får overveiende støtte.
 • Det er rektor/rektoratet som gir en anbefaling i saken. NTNU-styret informeres om hvilken løsning NTNU-ledelsen velger i en orienteringssak under sitt styremøte 14. mars.
 • Beslutningen vil gi føringer for hvordan NTNU vil jobbe videre med campussamling og utvikling i Gløshaugen-området, samt oppgradering av eksisterende arealer. Konkret plassering av de ulike fagmiljøene på tomter og i bygg er ikke utredet i detalj. Beslutningen vil derfor være på et overordnet nivå, som et styringsverktøy for videre prioritering og arbeid med campussamlingen.
Alternativ C 

Alternativ C 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU Samfunnsforskning vil kjøpe forskningsinstitutt for én krone

NTNU Samfunnsforskning ser på Trøndelag Forskning og Utvikling som faglig svakt, men vil likevel kjøpe det. Avgjørelsen fører til uro internt.

NTNUs smittemodell møtt med kald skulder hos FHI

NTNU Covid-19 Task Force har utviklet en matematisk modell fra bunnen av. Folkehelseinstituttet vil heller lage sin egen modell.

Forskere nyter størst tillit blant befolkningen

Det norske folk stoler mest på forskere, viser en ny undersøkelse. Også dommere, jurister og advokater nyter stor tillit blant befolkningen.

Slik gikk det da vi dro til campus for å treffe folk

En god del NTNU-ansatte er nå tilbake på kontorene sine. Er det endelig noe som skjer på campus? Vi måtte sjekke.