NTNU reduserer parkeringstilbudet: - Flere må sykle eller reise kollektivt i fremtiden 

Færre parkeringsplasser og flere mennesker: I årene fremover må ansatte og studenter ved NTNU i større grad enn i dag ta seg frem ved hjelp av sykkel eller kollektivtransport. 

Med campussamlingen på Gløshaugen blir antallet parkeringsplasser betydelig redusert fra dagens ordning.
Publisert

NTNU har i dag en parkeringsdekning på seks prosent for studenter og ansatte ved Gløshaugen. I fremtiden må flere parkere bilen og komme seg på jobb på andre måter, da NTNU kutter i antallet parkeringsplasser når campussamlingen blir en realitet. 

Parkeringsdekningen vil da endres fra dagens seks prosent per student og ansatt, til under to prosent som følge av færre plasser og flere mennesker.

- Antall parkeringsplasser på Gløshaugen vil endre seg i etapper. Noen forsvinner permanent som følge av utbygging, mens andre blir midlertidig stengt på grunn av anleggsarbeid. Tilgjengeligheten på parkeringsplasser vil først og fremst bli påvirket av at alle studenter og ansatte som i dag er på Dragvoll, i framtiden vil ha Gløshaugen som sitt arbeids- og studiested, sier eiendomsdirektør ved NTNU, Frank Arntsen.  

Det ble orientert om arbeidet med nytt parkeringsreglement under forrige møte i Arbeidsmiljøutvalget. 

Dagens parkeringsreglement ble innført i 2014. Det var NTNUs miljøambisjon som lå til grunn for innføring av dette reglementet, og målet var at ansatte og studenter skulle velge miljøvennlige reisemåter mellom hjem og arbeidssted. 

I dagens parkeringsordning er det innført et gebyr for bensin/dieselbiler. Inntektene man får inn fra dette benyttes til tilretteleggingstiltak for syklister, bussbrukere og elbilister.

Dyrere å velge bussen fremfor bilen

I orienteringen pekes det på en rekke utfordringer med dagens parkeringsløsning. Det pekes blant annet på at konkurransesituasjonen mellom privatbil og kollektivtransport favoriserer bilbruk. Dette med tanke på at det er gratis å parkere elbilen sin på NTNUs parkeringsplasser, med noen unntak. I tillegg er det dyrere å ta buss enn å dagsparkere ved NTNU (92 kroner for buss, mot 38 kroner i parkering). 

Prisen på månedskort på buss ble satt opp 1. januar i år både for voksen og student, dette til tross for at flertallet av partiene i Trondheim gikk til valg på at de ønsket å halvere prisen på enkeltbilletter og månedskort

I dag koster et månedskort 970 kroner for voksne og 585 for studenter. Sammenligner man de fire største byene i Norge er prisen på månedskort for både student og voksen høyere i Trondheim enn i Oslo, Bergen og Stavanger. 

Det er også dratt fram som problematisk at bilparken har blitt erstattet med flere elbiler de siste årene. Elbiler parkerer i dag gratis ved NTNU, med unntak av på Gløshaugen-platået (Sone A og B), Sone K på Kalvskinnet og på MC- og HC-plasser.

For mange småbarnsforeldre søker om nærparkering 

Dagens nærparkeringsordning blir også dratt frem som utfordrende og med betydelige svakheter. Nærparkering betyr at man blir gitt en midlertidlig tillatelse for å parkere nært arbeids- eller studiestedet på grunn av helsemessige årsaker eller sosiale grunner.  

Utfordringene som blir nevnt knyttet til dagens nærparkeringsordning er at kriteriet for å søke om nærparkering på grunn av egen helse er for generelt. Det er svært mange med diagnoser og utfordringer som faller innenfor denne kategorien. I tillegg er dagens ordning tillitsbasert, da saksbehandler kun har informasjon fra søker. 

NTNU mottar også mange søknader om nærparkering for å gjøre det lettere å hente på barnehage og SFO, men det er svært mange ved NTNU i denne livsfasen og kun 100 disponible plasser til fordeling, skrives det i orienteringen. 

Vil ivareta særskilte grupper

Ifølge Frank Arntsen, eiendomsdirektør ved NTNU, har NTNU som mål å få på plass nye regler for parkering i løpet av 2024. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fagforbund, studenter og administrasjonen.

-Når NTNU nå ønsker å gjennomgå dagens reglement, er det nettopp for å ivareta ansatte og studenter som har særskilte behov i framtiden, sier eiendomsdirektør Frank Arntsen.

Ifølge eiendomsdirektøren må ansatte og studenter dessverre forberede seg på at det blir reduksjon i dagens parkeringstilbud, og eiendomsavdelingen ønsker å være forberedt på endringene som kommer i samband med Campussamling.

- Økningen av antall studenter og ansatte på Gløshaugen vil bety at flere må basere seg på kollektivtransport og sykkel/gange for å komme seg til arbeids- og studiestedet. Reduksjonen i parkeringsplasser for privatbil er resultat av en kombinasjon av kommunens parkeringspolitikk og anleggsarbeid i samband med campussamling, sier han. 

Han understreker at det viktig å ivareta særskilte grupper, og tilrettelegge best mulig for NTNU-befolkningen generelt. HC-parkering er lovpålagt og vil til enhver tid bli sørget for, og ett av målene med gjennomgangen av parkeringsreglementet er å sørge for at ansatte og studenter som har særskilte behov blir prioritert og ivaretatt.

Jobber for å få til et bedre kollektivtilbud

- Ved campussamlingen på Gløshaugen øker antallet studenter og ansatte markant. Flere blir da avhengig av buss. Har dere tenkt over utfordringene knyttet til dette med tanke på kapasiteten til bussene?

- Vi har allerede vært i dialog med Miljøpakken for å få et bedre kollektivtilbud for ansatte ved NTNU. Dette vil vi følge opp videre både med fylkeskommunen og andre aktører. Både buss og tog er alternativer for ansatte og studenter, og hvilke løsninger som man kommer fram til med hensyn til frekvens og reisealternativer vil være viktige punkt for videre oppfølging, sier Arntsen. 

Følg UA på Facebook og Instagram.