Institutt for lærerutdanning

Styremedlemmer sier de ikke involveres: - Lite interesse fra ledelsen for å møtes 

I en melding i ILUs internkanal stiller faste vitenskapelig ansatte i instituttstyret seg kritisk til at det ikke blir noe møte før april for å diskutere de økonomiske problemene ved instituttet.

Instituttstyret ved ILU samlet 15. januar i år for et ekstraordninært møte om akademisk ytringsfrihet. Nå mener flere styremedlemmer at det trengs et møte for å diksutere økonomi.

«Som faste vitenskapelige representanter i instituttstyret til ILU ønsker vi med dette å formidle at styret ikke er orientert eller involvert når det gjelder den økonomiske situasjonen til ILU og eventuelle omstillingstiltak.».

Det skriver de faste vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning i en melding på instituttets interne kanal på Innsida.

Les svaret fra instituttleder Ingfrid Thowsen lenger nede i saken.

Sist uke var det møte i fakultetsstyret ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap. Det er fakultetet som ILU tilhører. Der ble det vedtatt mål om sterk nedbemanning. Den nedbemanningen treffer spesielt lærerutdanningen.

I styrepapirene til møtet sto det også blant annet at det i verste fall kan bli nødvendig å si opp ansatte

- Ikke så mye interesse for et møte fra ledelsens side

Vedlagt i Innsida-meldingen fra de faste vitenskapelig ansatte er også et brev som styremedlemmene har sendt til ledelsen der de ber om et styremøte for å diskutere sakene. 

Styremedlemmene skriver at de har fått i svar at det ikke vil bli noe nytt styremøte før 19. april. Dette opplever de som beklagelig.

Jørgen Klein sier han og kollegaene i styret fikk beskjed om at det ikke var mulig å lage et godt saksgrunnlag nå.

Styremedlem Jørgen Klein forklarer til Universitetsavisa at de gjerne ville hatt et styremøte for å diskutere den økonomiske situasjonen på ILU, men at det styremøtet som skulle ha vært i februar ble avlyst.

- Vi kunne tenkt oss et møte, men det virket ikke som om det var så mye interesse for fra ledelsens side. Begrunnelsen vi fikk var at møtet ble avlyst fordi de ikke kunne lage et godt nok saksgrunnlag siden det foregår så store endringer på fakultetet som påvirker ILU, sier Klein.

Han viser ellers til Innsida-meldingen og brevet til ledelsen.

Det er Klein som står som avsender av meldingen på internkanalen. Alle styremedlemmene fra gruppen faste vitenskapelig ansatte har signert brevet til ledelsen. 

Se brevet i sin helhet i faktaboksen i bunnen av saken.

Ikke i en fase der styret kan beslutte noe

Instituttleder Ingfrid Thowsen forklarer til Universitetsavisa at februarmøtet var berammet for en tidsplan med avgått styreleder, mens konstituert styreleder  ikke hadde anledning på det tidspunktet. 

Hun viser også til at februarmøtet i stor grad var berammet å omhandle orienteringssaker.

- Det neste ordinære møte var da i april og følger årshjulet. Situasjonen om endret resultat fra SU-fakultetet kom etter at styremøtet ble avlyst. Tildelingsbrevet til SU kom 8. februar. Vi er per nå ikke i en fase hvor styret kan beslutte noe. Vi har prioritert å bruke ledermøtet og å orientere instituttet i den grad det har vært mulig med stadig skiftende styringssignaler og informasjon, redegjør Thowsen til Universitetsavisa.

Ingfrid Thowsen fotografert ved en tidligere anledning under lærerutdanningens 100-års-jubileum.

Lover medvirkning på instituttnivå framover

Instituttlederen slår fast at hun også gjerne skulle sett at premissene var klare tidligere. Men at også instituttledelsen er prisgitt informasjonen de får til enhver tid.

- Instituttets økonomiske situasjon har vært regelmessig sak i instituttstyret både til diskusjon og behandling, og instituttstyret har vært godt orientert om endrede rammebetingelser. Det styret ikke har vært med på å behandle og diskutere er endringer som kom etter 9. februar 2024, legger Thowsen til.

Thowsen uttrykker at nå som diskusjonen har blitt tatt på fakultetsnivå er det naturlig at den blir tatt på instituttnivå framover. Da lover hun at instituttet vil bli godt involvert i omstillingsarbeidet. Dette vil skje både i styremøtet i april og ulike andre medvirkningsorgan.

- Det er ingen tvil om at vi står i en krevende situasjon hvor alle ledd i kjeden får ny informasjon og gjerne skulle vært aktive bidragsytere hele veien. I dette arbeidet er instituttstyret helt avgjørende som medvirknings- og medbestemmelsesorgan, slår Thowsen fast.

Har minnet ledelsen på krav i arbeidsmiljøloven

Styremedlemmene skriver også i Innsida- meldingen hvorfor de opplever det viktig å ha et møte.

«Vi har anmodet ledelsen om å bruke styret som ressurs for å diskutere prinsipielle og strategisk viktige spørsmål, slik at en kan sikre gode tiltak som er forankret hos de ansatte. 

Vi har også minnet ledelsen på at ansatte etter arbeidsmiljøloven har krav på informasjon ved omstillingsprosesser, for å ivareta et godt arbeidsmiljø.», skriver styremedlemmene i internkanalen.

Melder om bekymring ved instituttet

I brevet til ledelsen skriver de også at det er stor uro og bekymring i personalet ved institutet. De viser også til bekymring rundt bruk av forskningstid. 

UA skrev tidligere om at dette blant annet har ført til at ansatte ved instituttet sa fra seg ansvar for en planlagt konferanse.

Det vises også til at styremedlemmene opplever manglende info om utnevnelse av ny styreleder ved instituttet. Den forrige lederen gikk av etter en konflikt rundt en tidligere Innsida-melding lagt ut av en av styremedlemmene.

Diskusjonen rundt den meldinga førte også til at det ble avholdt et ekstraordinært styremøte om akademisk ytringsfrihet i januar i år.

Instituttleder Thowsen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at det er gitt dårlig informasjon om oppmelding av ny styreleder og arbeidet med å få ny på plass. 

- Det er orientert om dette tidlig i januar og senest i fredagsinfo 1. mars. Vi er nå i en prosess hvor ny styreleder skal på plass, men det må gjøres avklaringer på hvilken periode det er snakk om siden vi nå er på slutten av en lederperiode. Fakultetet gjør disse avklaringene. Styreleder følger normalt lederperioden.

Fakta

Brev sendt til ILU-ledelsen 28. februar

I årshjulet for møtene i ILUs instituttstyre, som presentert på septembermøtet (2023), var disse sakene planlagt til agendaen for det avlyste februarmøtet:

- Årsrapportering for 2023

- Strategisk personalplan – status og plan/prosess for revidering

- Orientering om regnskapet for 2023

Både generelt sett og særlig i lys av dagens økonomiske situasjon er dette svært viktige saker, som vi som styre ønsker å få mulighet til å bli orientert om og diskutere. I lys av den prekære situasjonen på ILU og SU ber vi om at vi som instituttstyre holdes orientert, og også involveres og brukes aktivt. Det er nødvendig for å kunne forvalte rollen og ansvaret vårt, og det er en forventning som de ansatte har til oss. Vi savner også informasjon om prosessen med å få på plass ny styreleder. Derfor var det særlig uheldig at styremøtet i februar ble avlyst. Neste møte er først 18. april. Det er lenge til, og dette møtet er også fylt av andre viktige saker om forskning og studieportefølje.

Etter det ekstraordinære fakultetsstyremøtet 28.2, ulike medieoppslag og Innsida-meldinger, opplever vi at det er stor uro og bekymring i personalet, som følge av uttalelser om mulige oppsigelser og nedbemanning, og også prinsipper for bruk av forskningstid (jf. saken om Samfunnsfagkonferansen som også har vært omtalt i media). Man opplever at det er få kanaler til medvirkning og diskusjon, og at det har gått lite konkret informasjon ut til ansatte. Det er også forskjell på hvilken informasjon de ansatte ved ILU har fått.

Helt konkret ønsker vi et styremøte om disse sakene i nær framtid. Vi vil også påpeke det lovgitte ansvaret ledelsen har for å gi informasjon til alle ansatte og mellomledere, og for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø.

Vennlig hilsen de fast vitenskapelig ansatte medlemmene i instituttstyret,

Mari Nygård

Jørgen Klein

Unni Eikeseth

Per Esben Svelstad (vara)

Lise Vikan Sandvik (vara)

Camilla Stabel Jørgensen (vara)

Følg UA på Facebook og Instagram.