299 personer melder om seksuell trakassering

Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i akademia viser at 299 personer oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering de siste tolv månedene. 18 personer oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

- Det er ikke slik vi ønsker å ha det i sektoren. Handlingene som er oppgitt strider ikke bare mot vanlig folkeskikk, men mot norsk lov, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø under presentasjonen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
- Det er ikke slik vi ønsker å ha det i sektoren. Handlingene som er oppgitt strider ikke bare mot vanlig folkeskikk, men mot norsk lov, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø under presentasjonen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

Det ble klart da resultatene ble presentert i Kunnskapsdepartementets lokaler torsdag ettermiddag.

Mads Motrøen fra Ipsos, som har gjennomført undersøkelsen, fortalte at 13 prosent av alle de 17 984 som har svart på undersøkelsen har oppgitt at de har opplevd enten mobbing eller trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Dette er 14 prosent av alle kvinnene og 10 prosent av alle mennene som har svart.

26 institusjoner har deltatt i den nasjonale kartleggingen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Ikke de klassiske årsakene

31 prosent av dem som har opplevd mobbing eller trakassering har opplevd at mobbingen eller trakasseringen har skjedd månedlig i løpet av det siste året.

Det er blitt spurt om hva respondentene mener er årsaken til mobbingen og trakasseringen. 87 prosent av dem som har blitt mobbet eller trakassert har oppgitt «andre årsaker» enn de klassiske årsakene, ifølge Motrøen. 13 prosent nevner at det er kjønn som er bakgrunnen for at de har blitt mobbet eller trakassert.

Ifølge Ipsos svarer de som er over 50 år oftere «andre årsaker» enn de yngre. De fleste som oppgir kjønn, alder, funksjonsnedsettelser eller etnisitet er yngre.

Les hele rapporten her.

299 personer melder om seksuell trakassering

Det er verbal trakassering som er det vanligste og det er flest kolleger som står bak mobbing eller trakassering.

1,6 prosent av alle respondentene oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Dette tilsvarer 299 respondenter. Mer spesifikt er det 2,2 prosent av kvinnene som svarer ja på dette spørsmålet, og 0,9 prosent av mennene.

Stipendiater oppgir oftest å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.

18 sier de er utsatt for seksuelt overgrep

De som har tatt undersøkelsen har også blitt spurt om de i løpet av de siste 12 månedene har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved hjelp av press eller tvang. Spørsmålet var formulert slik:

«Har du i løpet av de siste 12 månedene, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?»

Rapportskriverne presiserer at ordlyden i spørsmålet ligner straffelovens paragraf 291 a-c og som i loven refereres til som voldtekt.

18 personer har svart ja på spørsmålet. Her er stipendiater i særklasse oftest utsatt, ifølge undersøkelsen. Ingen av de 18 svarer ja på at de har anmeldt forholdet. Noen vil ikke svare på dette.

Ytterligere 35 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet.

Generasjonsforskjell

Rapporten konkluderer med at andelen som har blitt mobbet eller trakassert i UH-sektoren er betydelig og peker på et problem ved akademia som arbeidsplass som må tas på alvor. Relativt få oppgir trakasseringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og legning som bakgrunn for trakasseringen. Dette indikerer at det fins en rekke andre årsaker til mobbing og trakassering i akademia som undersøkelsen ikke har avdekket, ifølge rapporten.

Videre viser undersøkelsen en generasjonsforskjell. Mobbing og trakassering rammer i noe større grad eldre respondenter. Gruppen over 50 år er overrepresentert. Seksuell trakassering og overgrep rammer i langt større grad de yngre. Her er respondenter under 40 og forholdsvis sterkt overrepresentert, ifølge rapporten.

Nybø: - Uakseptabelt

Forsknings- og høyere utdanningsminsiter Iselin Nybø beskriver tallene i rapporten som alvorlige.

- Det er ikke slik vi ønsker å ha det i sektoren. Handlingene som er oppgitt strider ikke bare mot vanlig folkeskikk, men mot norsk lov. Mobbing og trakassering er forbudt. Å tvinge eller true seg til seksuell omgang er forbudt. Det denne undersøkelsen viser er uakseptabelt, sa Nybø under presentasjonen.

Nybø mener resultatene med all tydelighet viser hvor viktig det er at instiusjonene fortsetter å jobbe med å bekjempe seksuell trakassering.

- For mange opplever ting som ikke skal skje

- Det har vært flere kjente saker før metoo, men også etter. Det er akkurat det denne undersøkelsen viser. Det skjer fortsatt. Det er for mange som opplever ting som ikke skal skje. Det er viktig at universitetene jobber med kulturen, sørger for rapportering og gir god oppfølging. Det er særlig urovekkende at stipendiater er tre ganger mer utsatt enn andre. De er i en særlig sårbar situasjon, blant annet fordi de er så avhengige av veilederne sine og institusjonen, sa Nybø.

- Folk må slutte å oppføre seg på denne måten. Folk må oppføre seg i tråd med det som er norsk folkeskikk og lov, fortsatte hun.

Statsråden mener det er viktig å sørge for at folk vet hvor de skal gå og hvordan de kan rapportere om noe skjer. Hun ber sektoren om å sørge for god oppfølging av undersøkelsen og sier det er viktig å sette lederne i sektoren i stand til å følge opp ansatte som blir utsatt for denne typen handlinger.

- Dette er noe sektoren vår må jobbe med. Våre ansatte skal ha en god og trygg arbeidsplass.

Ingen institusjoner peker seg ut som versting

Også Dag Rune Olsen, leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved Universitetet i Bergen, mener problemet er noe sektoren som helhet må ta tak i.

- Tallene er foruroligende. Instiutsjonene og sektoren må ta dette på alvor. At vi har en større svarprosent her enn ved andre typer undersøkelser viser at dette er noe folk er opptatt av. Det er ingen institusjoner som peker seg ut spesielt som en versting. Dette er et problem for hele sektoren. Vi må som helhet angripe denne problemstillingen. Det ønsker UHR å gjøre sammen med institusjonene, sa han.

43 prosent av dem som fikk tilsendt undersøkelsen svarte. Det er leder av UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren, Frank Reichert, glad for.

- Det viser at dette også er viktig for de ansatte. Ikke bare ledelsen, sa tidligere UiA-rektor Frank Reichert under presentasjonen.

Det er laget egne rapporter med lokale funn for de ulike institusjonene. NTNU-rapporten viser blant annet at fire ansatte ved universitetet melder om seksuelle overgrep de siste tolv månedene.

LES OGSÅ: Mener spørsmålene gjør at viktig info går tapt
LES OGSÅ: Ny teknisk løsning skal håndtere alle slags varsler