NTNU skal spare 110 millioner:

Mener bemanningsplaner er laget uten reell medvirkning

Torsdag kommer rektors plan for hvordan NTNU skal kutte tallet på administrativt ansatte og spare 110 millioner kroner. En heseblesende prosess uten reell medvirkning, mener tillitsvalgte.
Nye planer. Her skriver rektor Gunnar Bovim under på omstillingsavtalen mellom fagforbundene og NTNU, som har gitt ansatte absolutt sikkerhet mot oppsigelser og vern mot tvangsflytting. Avtalen løper ut i 2017, og nå legger Bovim fram en ny bemanningsplan.  
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Nye planer. Her skriver rektor Gunnar Bovim under på omstillingsavtalen mellom fagforbundene og NTNU, som har gitt ansatte absolutt sikkerhet mot oppsigelser og vern mot tvangsflytting. Avtalen løper ut i 2017, og nå legger Bovim fram en ny bemanningsplan.   Foto: Sølvi W. Normannsen

UA har gått gjennom en rekke referater fra møter i lokale samarbeidsutvalg (Losam) på fakulteter og enheter. Disse inngår i grunnlaget rektor har for å utarbeide bemanningsplanene. Stemningen rundt om varierer sterkt, fra stilltiende samtykke og null spørsmål fra tillitsvalgte – til regelrett hudfletting av måten prosessen er styrt på.

Bakgrunnen for det hele er regjeringens krav om effektivisering i offentlig sektor. UA har fulgt denne prosessen gjennom høsten, og det har ikke manglet på advarsler og innvendinger fra tillitsvalgte:

LES OGSÅ: Rektor vil kutte lønnsbudsjettet til administrasjonen med sju prosent

LES OGSÅ: Tillitsvalgte beskriver et pes uten like for å få bemanningsplanene på plass

Egne svar fra viserektor i Ålesund

UA har den senere tiden skrevet om samarbeidsproblemer rundt bemanningsplanen ved NTNU i Ålesund. Viserektor Marianne Synnes har fått massiv kritikk fra tillitsvalgte for manglende medvirkning.

 Referatet fra behandlingen av planen skiller seg også klart ut fra de andre referatene, da det på en rekke punkter inneholder egne svar fra Synnes. Det foreslåtte kuttet i Ålesund er 11,4 prosent, eller 4,5 årsverk. Dette er mer enn innsparingskravet, som er 7 prosent. De tillitsvalgte foreslår at dette står fast.

- Det bør ikke spares mer enn det som er kravet. Vi trenger absolutt de ressursene vi har i overgangen fra gammel til ny organisasjon. Og ikke minst av hensyn til sikker drift sett i lys av at vi får store endringer, påpeker de tillitsvalgte.

Ansatte i Ålesund mener planen ikke framstår som personuavhengig, og det er heller ikke likebehandling av stillinger i planen.

Kutter man seg til dårligere kvalitet?

Utdanningsområdet, som ligger under prorektor Berit Kjeldstad er pålagt kutt på hele 12,1 millioner kroner. Området gjelder avdelingene for studieadministrasjon, utdanningskvalitet, studenttjenester og prorektors stab.

LES OGSÅ: Betaler driften sin selv - pålegges kutt likevel

Forskerforbundet er kritisk til planene, og mener de er lite konkrete – også på områder Rektor er spesielt opptatt av. De mener konsekvensene av kuttene ikke er vurdert ut fra et effektiviseringskrav, men fremstår snarere som en kvalitetssenkning.

-  Står man nå i fare for å bygge ned så mye at man heller ikke greier å ta det løftet som forbedring, standardisering og digitalisering innebærer? spør forbundet.

Også her stilles spørsmål ved beregningsgrunnlaget. Flere seksjonssjefstillinger er borte, og det er uklarheter om hvilke oppgaver som skal fordeles mellom Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Tekna er også skeptisk til at det tas større kutt (7 prosent) nå enn det styret har vedtatt (5 prosent.

- Med kuttene som nå er foreslått blir det uklart hva NTNU vil med sin omstillingsprosess. Det mangler en felles forståelse hvorfor det nå skal kuttes 7 prosent totalt sett, hvorfor administrasjonen belastes så hardt og valget av beregnings­grunnlag for kuttet, mener Tekna.

Vil føre til sykemeldinger

Ved avdeling for økonomi og eiendom kommer det også kritikk for alt for sen utsendelse av sakspapirer. Norsk tjenestemannslag forutsetter at nedbemanningen ikke fører til innkjøp av tjenester. Tillitsvalgte og verneombud uttrykker bekymring for at effektiviseringskrav vil føre til sykemeldinger.

Det påpekes at medarbeidere ikke finner seg igjen i ny organisasjon. Det kommer heller ikke frem i bemanningsplanene hvordan effektiviseringstiltakene skal tas ut. NTL at oppgavene er så løst beskrevet at NTL ikke kjenner seg igjen. I likhet med andre enheter, etterlyser også tillitsvalgte her en oversikt hva som skal prioriteres ned.

Sterke innvendinger

Forslaget til bemanningsplan for Fakultet for naturvitenskap (NV) ble drøftet 10 oktober. Fakultetet krymper fra 75,82 til 69,01 årsverk. Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende innvendinger til bemanningsplanen:

- Det har ikke vært en reell medvirkning på bemanningsplanen.

- Losam har ikke vært involvert i prosessen og fikk forelagt vedlagte bemanningsplan 2 dager før møtet.

- Inkluderende arbeidsliv ikke er tatt hensyn til.

- Losam beklager at de som i dag av ulike grunner sitter i deltidsstillinger er ekskludert fra bemanningsplanen.

- Planen for bemanning er stram i forhold til aktiviteten, og er på kritisk nivå med nåværende ramme.

- Losam mener bemanningsplanen ikke sier noe om hvilke arbeidsoppgaver NV skal slutte å gjøre ved reduksjonen i antall stillinger.

- Planen tar ikke høyde for at NTNU ønsker vekst i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

Regnestykke med for lav snittlønn

I referatet heter det videre at Losam ikke ønsker delte stillinger mellom institutter, fordi det er ineffektivt, uheldig for arbeidsmiljøet og krever daglig omstilling. Samarbeidsutvalget ved NV forutsetter også at når stillinger kuttes, skal også arbeidsoppgavene disse gjorde falle bort.

Losam ved NV er også uenige i at NV har regnet ut sitt nye antall stillinger ut fra gjennomsnittslønn, og ikke ut fra årsverk.  Hadde de holdt seg til årsverk måtte de redusere med 3,371 til 72,85 årsverk. Det vil gi en snittlønn på 632 162 kroner, som er for lavt i forhold til dagens snitt (667 297 kroner) ved NV. Dermed blir kuttene større, da NV mener de bare har råd til å lønne 69,01 årsverk

LES OGSÅ: Dropper Kompetansebanken
LES OGSÅ: - Behovet for en del oppgaver faller bort

Bekymret for rekruttering

Ved fakultet for ingeniørvitenskap er det meldt inn bekymring for forslag om betydelige kutt i stillinger som har ansvar for rekruttering. Det er også meldt inn uro for førstelinjen og bestillerfunksjonen ved dette fakultetet.

Det nye fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) mener å ha fått relativt høye sparekrav på seg. Når folk skal plasseres inn etter planen som legges fram torsdag, skal de tre fakultetene som inngår i det nye fakultetet samarbeide om administrative oppgaver ved Kalvskinnet. 

Ved FT-fakultetet (tidligere HiST) faller tre instituttlederstillinger bort på sikt, og dermed halvannet årsverk administrasjon. Losam ved dette fakultetet mener prosessen med bemanningsplaner har vært en dårlig forberedt prosess.

- Det er mye som er gjort helt annerledes enn det som fremkommer i Omstillingshåndboken om hvordan man kan gå frem, heter det i referatet.

Skal serve stor studentmasse

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) får mer enn 7 000 studenter, og har lagt inn fire ekstra stillinger i sin bemanningsplan. Losam sine medlemmer har uttrykt bekymring for den store studentmassen som skal ut i praksis. Det må sikres nok administrative ressurser til dette – da det også har med omdømme å gjøre. Også tillitsvalgte ved SU er urolige over tidspresset. Det anføres at alt går så raskt, og man er bekymret for gjennomgående prosesser og kvalitet i arbeidet.

Forvirrende, misvisende og uferdig i Gjøvik

Da forslag til bemanningsplan for NTNU i Gjøvik ble drøftet i slutten av september, uttrykte Forskerforbundet bekymring for at det ikke planlegges med kontorsjefstillinger ved noen av instituttene. Fagforeningene mente grunnlaget de fikk presentert, ikke var tilstrekkelig i forhold til det som kreves i Omstillingshåndboka. Når det gjaldt planen for Institutt for vareproduksjon og byggteknologi slo de tillitsvalgte fast at det hele var forvirrende, misvisende, og ga inntrykk av å være uferdig.

Økonomene tviler på beregningene

Ved det nye fakultet for økonomi (ØK) har også dekan Monica Rolfsen møtt motbør. Effektiviseringskravet her er på 1,75 millioner kroner, og anslaget var at man går fra 42 til 35 årsverk.  Etter å ha informert om planene midt i september, svarte Losam med å be om at beregningene ble ettergått. Det ble uttrykt bekymring for uforsvarlig lavt antall administrativt tilsatte ved fakultetet.

Det ble blant annet vist til at forholdstallene mellom administrativt tilsatte og vitenskapelig ansatte/studenter er mye lavere enn ved. Norges handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI. Tjenestemannsorganisasjonene påpekte at den framlagte planen ikke samsvarte med det man tidligere er blitt enige om, og nektet å gi sin tilslutning.

De mente også at informasjonsflyten og mulighetene for medvirkning ved ØK-fakultetet har vært lav.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.