Hva er effekten av hjemmeeksamen?

- Hvor godt bidrar Trond Andresen til konstruktiv utvikling av konseptet hjemmeeksamen i sin ytring? spør Håkon Gravem Isaksen, Studenttinget, i sitt tilsvar.

- Jeg synes ikke det blir riktig å forsøke å bruke den svært atypiske våren til å argumentere bort hjemmeeksamen som egnet vurderingsform, skriver Håkon Gravem Isaksen, fagpolitisk ansvarlig, Studenttinget.
- Jeg synes ikke det blir riktig å forsøke å bruke den svært atypiske våren til å argumentere bort hjemmeeksamen som egnet vurderingsform, skriver Håkon Gravem Isaksen, fagpolitisk ansvarlig, Studenttinget.
Publisert Sist oppdatert

Å sammenligne årets hjemmeeksamen med tidligere skoleeksamener gir nok noen interessante perspektiver til ettertanke, men hvor godt bidrar Trond Andresen til konstruktiv utvikling av konseptet hjemmeeksamen i sin ytring?

I fremtiden kan vi igjen gå eksamenstider i møte hvor den vanlige skoleeksamen ikke vil kunne avholdes som før. Da føler jeg vi trenger en konstruktiv debatt om hvordan vi kan lykkes, heller enn en fordømmelse av konseptet gjort på noe ullent grunnlag.

Jeg synes ikke det blir riktig å forsøke å bruke den svært atypiske våren til å argumentere bort hjemmeeksamen som egnet vurderingsform. Med en vår som denne har dessverre ikke forholdene vært optimale for innføringen av ny eksamensform, og ligger da skylden på eksamensformen selv?

Trond Andresen synes overbevist om at det er eksamensformen som i hovedsak er skyld i negative utslag på poengfordelingen for årets kandidater i TTK4105. Da lurer jeg på hvordan han vurderer undervisningskvaliteten, studentenes læringsmiljø og studentenes psykiske helse dette semesteret. Slik argumentasjonen føres virker det som at disse områdene ikke har vært påvirket tilstrekkelig til å kunne slå negativt ut for studentene, eller at undervisningskvalitet, læringsmiljø og psykisk helse generelt sett ikke har noen sammenheng med studentens prestasjoner på eksamen. I begge fall er vi sterkt uenige.

Jeg tror jeg representerer flertallet av studenter ved å konstatere at undervisning, læringsmiljø og psykisk helse har lidd dette semesteret, og følgelig innvirket negativt på eksamensprestasjonen. Det blir derfor merkelig for meg å gi skoleeksamen og bestått/ikke bestått all skyld i et eventuelle utslag i poengfordelingen. Dette bidrar til å flytte fokuset bort fra å forbedre vår evne til fleksibilitet og innovasjon i undervisning og vurdering i møte med en usikker fremtid.

Jeg mener å ha hørt at et viktig prinsipp for god undervisning og vurdering innebærer en helhetlig plan for læringsløpet, hvor undervisningen planlegges ut fra de læringsmål studenten skal oppnå og at eksamensvurderingen skal samsvare med både underviste tema og undervisningens art. Jeg synes derfor det er synd at fokuset i Andresens eksamensplanleggingen i så stor grad synes å ha vært å forhindre juks, fremfor å tenke nytt rundt utforming av spørsmål, eksamensstruktur og innhold tilpasset det nye formatet.

I hjemmeeksamensformatet slik jeg ser det, passer det seg langt bedre med oppgaver som fordrer refleksjon og argumentasjon, heller enn gjengivelse av fakta eller å løse oppgaver etter pugget oppskrift. Hvis emnet i stor grad legger opp til sistnevnte aktiviteter forstår jeg at hjemmeeksamen, hvor tilgang til hjelpemidler vanskelig kan kontrolleres, oppleves som en vanskelig utfordring å løse. Men er den uløselig?

For all del, jeg har stor forståelse for at vårens nedstenging også har medført påkjenninger for de ansatte, og at utvikling av undervisnings- og vurderingspraksis ikke har blitt prioritert. Å drive utdanning, undervisning og vurdering er krevende øvelser, selv i en mer normal hverdag. Som studenttillitsvalgt ber jeg likevel om at fokuset fremover tar en konstruktiv vending, og at vi sammen heller søker mulighetene for å lykkes.

Andresen peker også på at endret karakterskala kanskje har gitt studentene mindre motivasjon for å prestere. Jeg tror likevel overgangen til bestått/ikke bestått var riktig denne våren. Det ville vært mange faktorer utenfor studentens kontroll som kanskje ville fått større negativ innvirkning på studentenes forutsetninger for å prestere på eksamen. I en slik ekstraordinær situasjon føler jeg det var riktig å gi studentene et signal om at NTNU forstår den vanskelige situasjonen de opplever og tilpasser seg for å imøtekomme dem.

Inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest Andresens innlegg er at han klart foretrekker praksisen som lenge har preget hans undervisning og at denne oppleves å ha fungert godt, men betyr dette at ingenting annet vil fungere? Denne våren har vært ekstra krevende og har nok resultert i dårlige innføringsforhold for et nytt eksamensformat, og jeg forstår at hjemmeeksamen kanskje oppleves som lite egnet for enkelte fag og emner. Jeg tror likevel det er rom for å lykkes om man holder mulighetene åpne og er konstruktiv til nye løsninger.

Powered by Labrador CMS