ARK 2020:

Betydelige forskjeller fakultetene imellom

Årets arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU viser til dels store forskjeller når det gjelder hvordan de ansatte opplever å være på jobben.

Gjennomsnittet for NTNU: Jo lenger ut fra sentrum, jo bedre skår.
Gjennomsnittet for NTNU: Jo lenger ut fra sentrum, jo bedre skår.
Publisert Sist oppdatert

Hvor hen ved NTNU har man det triveligst på arbeidet, hva angår arbeidsmiljøet? Ansatte ved flere Gløshaugen-fakultet trives best på jobb. men ved Arkitekt og Design har man det dårligst. Tallene for Dragvoll vil overraske noen.

Statistikken for ARK-undersøkelsen 2019/20 brutt ned på fakultetene forteller om markante forskjeller når det gjelder medarbeidernes trivsel. Den forteller at ved Fakultet for økonomi og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk for trives de ansatte jevnt over bedre enn gjennomsnittet for hele NTNU, mens de som har sine stillinger ved Fakultet for arkitektur og design er dem som har det verst ved universitetet. Også Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skårer lavere enn snittet på et flertall av parameterne.

LES OGSÅ: Her sliter de mest med arbeidsmiljøet

LES OGSÅ: Her trives de best på jobb

KiT og gjennomsnittet

Men et gjennomsnitt er en statistisk størrelse, som kan dekke over store underliggende forskjeller.

I tilfellet AD-fakultetet er det ikke utenkelig at situasjonen ved avdelingen KiT (Kunstakademiet i Trondheim) har bidratt til å dra snittet ned, medgir seksjonssjef Hilde Apneseth vdd HMS i samtale med Universitetsavisa. Det er satt i gang et prosjekt som skal kartlegge hva dette handler om og vurdere mulige tiltak.

Les intervju med AD-dekanen her.

Hvor mye et negativt arbeidsmiljø ved ett institutt bidrar til å dra ned gjennomsnittet ved fakultetet, avgjøres blant annet av hvor stort instituttet, og fakultetet, er.

ISA og gjennomsnittet

Ved siden av KiT ere det kjent at også Institutt for sosialt arbeid ISA har slitt tungt de siste par årene. UA kunne for noen dager siden fortelle at ISA skårer dårligere enn gjennomsnittet for NTNU på samtlige 17 parameter. I denne oversikten viser det seg da også at ISAs moderfakultet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ligger under NTNU-snittet på om lag halvparten av parameterne.

Når det gjelder instituttet som har slitt med dype og langvarige konflikter i arbeidsmiljøet, tidligere Institutt for historiske studier IHS, ligger moderfakultetet, Det humanistiske fakultet, på NTNU-gjennomsnittet på de fleste parameterne. Hvordan kan det ha seg?

Hilde Apneseth forklarer:

- Det ble, i samarbeid med fakultetet, besluttet å holde IHS utenfor, rett og slett fordi instituttet var i ferd med å bli lagt ned og erstattet av to nye samtidig som undersøkelsen ble gjennomført. I forbindelse med gjenopprettingsarbeidet vurderes det nye tidspunkt for gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen ved de to nye instituttene.

Ting har blitt bedre

Et gjennomgående funn for NTNU samlet er at skårene på parameterne Kultur for utvikling samt for Innflytelse og medvirkning ligger lavere. Det samme gjelder Fravær av stress og Fravær av arbeid-hjem konflikt.

Apneseth kommenterer dette slik:

- Kultur for utvikling og fravær arbeid-hjem konflikt er faktorene som kan sammenlignes med tidligere år og med UH sektoren. Når det gjelder arbeid-hjem konflikt har vi et bedre gjennomsnitt på NTNU-nivå enn UH-sektoren, når det gjelder kultur for utvikling ligger vi på samme nivå som sektoren.

Stress og innflytelse/medvirkning er nye mål, disse blir ifølge HMS-sjefen mer interessante når man kan sammenlikne med tidligere år ved senere målinger.

- Det er valgt å ta inn disse nye målene fordi vi er opptatt av hvordan våre medarbeidere har det innenfor disse områdene. Det er i tillegg satt i gang et eget prosjekt, på bestilling fra styret, som skal se på opplevelsen av medvirkning i organisasjonen, forklarer Apneseth.

HMS-sjefen framhever at NTNU samlet har forbedret seg over hele linja sammenliknet med forrige undersøkelse i 2017 – dessuten at man gjør det bedre enn gjennomsnittet for den norske UH-sektoren.

- Når det er sagt så er det enkeltenheter som har dårlige resultat. Disse må selvfølgelig følges opp og det må iverksettes nødvendige tiltak, sier Apneseth.

Slik skiller fakultetene seg ut

De ulike fakultetene skiller seg fra NTNU-snittet på ulike vis.

Ved HF-fakultetet skårer man dårligere på Fravær av stress og Fravær av arbeid-hjemkonflikt, samt i noen grad på Autonomi.

Ved IE-fakultetet ligger man noe over snittet når det gjelder Fravær av personkonflikt, noe under på Initiativ og ansvar mellom kollegaer.

Ved Økonomifakultetet skårer man markant over gjennomsnittet når det gjelder Innflytelse og medvirkning, Anerkjennelse fra ledelsen samt Leders relasjonsorientering, Autonomi og Fravær av personkonflikt.

Ved SU-fakultetet skårer man som nevnt ovenfor noe under snittet på halvparten av parameterne. Samtidig gjør ISAs moderfakultet det bedre enn NTNU som helhet på Mening i jobben, Indre motivasjon, samt i noe grad, Tilhørighet til arbeidstedet.

Ved AD-fakultetet ligger man til dels langt under NTNU-snittet bortsett fra Initiativ og ansvar mellom kolleger.

Ved IV-fakultetet ligger man noe under snittet på nær halvparten av parameterne. Størst er forskjellen – i negativ retning – på Innflytelse og medvirkning.

Ved MH-fakultetet ligger man stort sett på NTNU-snittet.

Ved NV-fakultetet ligger man noe dårligere an på Fravær av stress og Fravær av arbeid-hjemkonflikt, noe bedre på Tilhørighet til arbeidsstedet.

Ved Vitenskapsmuseet ligger man noe dårligere an på om lag halvparten av parameterne, blant annet Leders relasjonsorientering og Fravær av personkonflikt.

Powered by Labrador CMS