Konflikten ved IHS:

Ledelsen vil flytte forskergruppe

NTNU-ledelsen vil flytte forskergruppen «Fate of Nations» fra instituttet.

Institutt for historiske studier
Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert.)

For å løse konflikten ved Institutt for historiske studier (IHS) foreslår rektor at det skilles ut et senter fra instituttet der forskergruppa «Fate of Nations» vil utgjøre tyngdepunktet. Både instituttet og senteret skal fortsatt tilhøre Det humanistiske fakultet (HF), men fysisk vil de sitte i hver sine lokaler på campus Dragvoll.

Rektor mener at det er nødvendig å skille partene i konflikten fra hverandre både organisatorisk og fysisk for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø. I forslaget vises det til at denne løsningen vil medføre færrest ulemper for majoriteten av de ansatte, som ikke har vært direkte involvert i konflikten. Det vil også ivareta NTNUs forpliktelser overfor studentene.

– Vårt mål er at et godt arbeidsmiljø skal bli reetablert gjennom denne omorganiseringen. Institutt for historiske studier har sterke fagmiljøer og med dette grepet ønsker vi å tilrettelegge for at de får arbeidsro og muligheter til å videreutvikle seg, skriver konstituert rektor Anne Borg i en pressemelding.

Omorganiseringen foreslås som en midlertidig løsning som skal vare til sommeren 2025. Da vil rektor evaluere situasjonen og særlig se på om arbeidsmiljøet har bedret seg blant historikerne.

Blir rektors forslag vedtatt av NTNUs styre, blir stillingen som instituttleder utlyst som et åremål som skal vare fram til 31. juli 2025. I tillegg skal rektor utpeke en midlertidig leder ved det nye senteret som skal fungere fram til første halvår 2021. Neste trinn blir å utlyse åremålsstilling som senterleder fram til 31. juli 2025.

Flere frykter tvangsflytting

En formulering som etter hva UA erfarer har vakt til dels sterke reaksjoner er setningen «I tillegg kommer andre medarbeidere ved IHS som har faglig samarbeid, eller tilknytning til denne gruppa, samt medarbeidere som "av hensyn til et forsvarlig arbeidsmiljø ikke kan være organisert ved IHS", som det heter i forslaget fra rektor.»

Forskere ved instituttet uttrykker uro for om man selv skulle befinne seg i den kategorien, om man i så tilfelle vil bli besluttet tvangsflyttet.

Inntrykket er også at med dette vedtaket plasseres ansvaret for konflikten hos forskerne som er engasjert i «Fate of Nations.»

Det er foreløpig uklart hvorvidt enkeltpersoner har mottatt varsler om tjenestemessige reaksjoner, slik det ble antydet i den opprinnelige meldingen: «En konsekvens av rektors forslag vil også være at nivå 1, i samråd med instituttledelsen, kan gi advarsler og andre mildere reaksjonsformer til ansatte som vurderes å ha brutt lover og regler under arbeidsmiljøkonflikten.»

Skisserte fire alternativer

Kartleggingsgruppa, som undersøkte de vanskelige forholdene ved NTNUs Institutt for historiske studier, skisserte i juni fire alternativer for å løse konflikten:

1. Flytte Europastudier.

2. Flytte Fate of Nations-gruppa.

3. Flytte både Europastudier og Fate of Nations-gruppa.

4. Full oppsplitting og nedleggelse av instituttet.

Deretter fikk tidligere IE-dekan Geir Øien ansvar for å vurdere tilrådningene og å komme med anbefalinger til NTNUs rektor.

Tidsplan

Tidsplanen for den videre behandling av Rektors forslag ser slik ut:

Uke 39 (denne uka): Forslag til organisasjonsendringer sendes til de ansatte ved IHS for medvirkning.

Uke 41: Fristen for innspill er satt til mandag 7. oktober. Etter dette skjer utforming av styresaken.

Uke 42.Styresaken går til behandling i rektoratsmøte, samt drøfting i Sentralt samarbeidsutvalg 16. oktober.

Uke 44 Saken behandles i NTNUs styremøte 31. oktober.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Rektor vil overta styringen av Institutt for historiske studier
LES OGSÅ: Foreslår omorganisering av IHS
LES OGSÅ: Uforsvarlig arbeidsmiljø for mange ansatte