Ytring:

Ritualene er frivillige og studentene elsker dem

Linjeforeningene tar ansvar! skriver Silje Anfindsen, som i sitt svar til Saara-Maria Kauppi, rektor og Studenttinget forklarer hvorfor studentene er så glade i disse gamle tradisjonene.
Mestringsfølelsen man sitter på i ettertid gjør det utrolig verdt det å ha klart det! Og det er derfor
man fortsetter å ha opptak i linjeforeningene, selv i 2019. Det nye kullet blir en sinnsykt
sammensveiset gjeng. 
        
            (Foto: Nabla)

Mestringsfølelsen man sitter på i ettertid gjør det utrolig verdt det å ha klart det! Og det er derfor man fortsetter å ha opptak i linjeforeningene, selv i 2019. Det nye kullet blir en sinnsykt sammensveiset gjeng.  Foto: Nabla

English version below.

Både når det gjelder linjeforeningsopptak og øvrig fadderperiode, gjøres det mye for at studentene blir tatt vare på. Dette er noe som det jobbes kontinuerlig med, og som alltid er på agendaen når man skal planlegge mottak av våre nye studenter.

Den 4. oktober ble det sendt et leserinnlegg til Universitetsavisa fra PhD-student Saara-Maria Kauppi, som var redd for at de såkalte opptakene i regi av linjeforeningene opplevdes som skremmende “hazing”. Studenttinget svarte i dag at «vi tror ikke at linjeforeningsopptakene gjennomføres med intensjon om å skape frykt eller ekskludere noen.» Det gjør det så virkelig ikke. Tvert i mot gjennomføres det eksklusivt av den grunn for å inkludere de nye studentene i linjeforeningen, og skape mestringsfølelse og tilhørighet.

Frivillig og lov å avbryte

I realiteten er ikke dette et opptak i det hele tatt, men en helt frivillig aktivitet som ikke vil ha noe konsekvens for om du blir med i linjeforeningen eller ikke. Fra tidligere har dette vært et krav i mange linjeforeninger, men er noe som har blitt endret for en stund siden da man innså at dette ikke var hensiktsmessig for noen. Dette er et eksempel på grep som blir tatt for at det nettopp ikke skal oppleves som “hazing”. Det er alltid eldre studenter tilstede under opptaket som er dedikerte til å følge med på om noen blir ukomfortable, og som står klare med vann og teppe dersom man ønsker å avbryte. Man etterspør om noen har spesielle behov slik at man kan ta hensyn til det dersom man likevel ønsker å delta. Det gjennomføres også risikovurderinger hvert eneste år, som sendes til NTNU så de vet hva som skal foregå på hver linjeforening sitt opptak.

En sammensveiset gjeng

Dette blir tatt svært seriøst av dem som planlegger, og dersom man skal ha sitt opptak på campus blir denne også sendt til NTNU vakt og service. Etter hver fadderperiode og opptak sendes det ut en evaluering til de nye studentene slik at man hvert år forbedrer opplegget sitt etter tilbakemeldingene gitt. Og tilbakemeldingene er stadig positive! I årets evaluering kom det fram at over 90 % av dem som deltok på opptaket i Nabla var glad for at de ble med. Dette viser at våre nye studenter også ønsker at vi tar vare på disse gamle tradisjonene.

De aller aller fleste nye studenter ønsker altså å gjennomføre opptaket, selv etter å ha blitt tydelig informert om at det er frivillig, at det er kun for gøy og at man kan avbryte når som helst. Selv ser jeg tilbake på mitt eget opptak som et av de morsomste arrangementene jeg var med på, og det som ga meg mest tilhørighet til egen linjeforening. Det er noe spesielt ved å gjennomføre opp mot 100 år gamle tradisjoner sammen med sine medstudenter. Det er gøy å bli litt skitten på henda, og klare å gjennomføre oppgaver fordi man gjør det sammen. Mestringsfølelsen man sitter på i ettertid gjør det utrolig verdt det å ha klart det! Og det er derfor man fortsetter å ha opptak i linjeforeningene, selv i 2019.

Vi har altså reflektert over ritualene og hva vi står for, ikke bare en gang, men flere ganger hvert eneste år. Konstituert rektor Anne Borg skrev tidligere i dag at «Jeg ønsker derfor først og fremst at de selv reflekterer over om alle disse ritualene virkelig står for verdier de ønsker å identifisere seg med.» Som linjeforening jobber vi hele året for å styrke verdier som samhold og tilhørighet, og opptakene vi gjennomfører hver høst bidrar til nettopp dette. Det nye kullet blir en sinnsykt sammensveiset gjeng, som stolt kan se på hverandre for å ha gjennomført. Opptaket spesielt blir en snakkis lenge i ettertid hvor man kan le, smile og mimre til hva man gikk gjennom sammen. Det nye kullet blir en sinnssykt sammensveiset gjeng, som stolt kan se på hverandre for å ha gjennomført. Opptaket spesielt blir en snakkis lenge i ettertid hvor man kan le, smile og mimre til hva man gikk gjennom sammen.

Dette er en del av å gjøre Trondheim til den studenterbyen den er. Vi studenter er synlige i bybildet, og viser aktivitet på campus gjennom hele året. Det er studentmiljøet som gjør Trondheim til Norges beste studieby, og at vi strekker oss mot Nordens beste. Dette har man faktisk studentfrivilligheten å takke for. Og frivilligheten gjør utrolig mye bra, og har alltid sine studenters beste i tankene.


English version:

The student organizations takes responsibility.

Both when it comes to the welcoming week and the admission event to the student organizations, there is a lot being done to ensure that the students are well taken care of. This is something that is being worked on continuously, and is always on the agenda when planning the reception of the new students.

Voluntary activity

The 4th of october PhD-student Saara-Maria wrote a letter to univreistetsavisa that she was afraid that the so-called admissions to the student organizations were experienced as frightening hazing. The student council answered today that they didn’t think that the admissions are completed with the intentions of being scary or excluding. This really is not the case. On the contrary it is completed exclusively to include the new students in the student organizations, create a sense of achievment and affiliation. In reality it is not an admission at all, but a completely voluntary activity which does not have any consequence for whether you can join the organization or not. Before this was a demand to join, but some time ago this was changed because it was not appropriate for anyone. This is just one example of change that has been made to ensure that it is not experienced as hazing. There is always older students at the sight, dedicated solely to watch out if anyone feels uncomfortable, ready with a glass of water and a blanket if anyone wants to quit. We ask beforehand if anyone has any special needs so that we can take this into account if they still want to participate.

Happy to participate

Every year we conduct risk assessments, that are sent to NTNU so they know what will happen during every admission to the student organizations. This is taken very seriously by the ones planning, and if the admission is to take place on campus we send the risk assessment to the campus duty officers at NTNU. After every welcoming week and admission to the student organizations we send out an evaluation to the new students so we can improve our activities from the feed back. These evaluations are also very positive! This year over 90 % said they were happy they participated in the admissions to Nabla. This shows that the new students also want to continue these traditions.

Sence of achievement

The vast majority of the new students wants to complete the admissions, even after being clearly informed that it is voluntary, that it is only for fun and that you can quit anytime you want. Personally I look back at my own admission event as one of the most fun events I participated in, and it gave me a sense of belonging to my student organization. It is something special by participating in traditions that can be as much as 100 years old together with your fellow students. It is fun to get your hands a little dirty, and being able to complete the tasks because you do it together. The sense of achievement afterwards is worth it alone. And that is why we continue to have these admissions to the student organizations, even in 2019.

We have reflected on these rituals and what we want to stand for, not only once, but several times each year. Anne Borg, acting NTNU-rector, wrote earlier today “Thus, I would first and foremost ask the study associations themselves to reflect on whether their rituals really represent the values they want to be identified with”. As student organizations we work every day throughout the year to strengthen values as unity and sense of belonging, and the admissions that we arrange every autumn contributes to exactly this. The new class will become a tight group, that proudly can look at each other for having completed. The admission becomes a hot topic of conversation for a long time where you can laugh, smile and remember what you went through together.

The new class will become a tight group, that proudly can look at each other for having completed. The admission becomes a hot topic of conversation for a long time where you can laugh, smile and remember what you went through together.

This is a part of what makes Trondheim the student city it is. We students are visible in the cityscape, and show activity on campus throughout the year. It is the student environment that makes Trondheim the best student city in Norway, and enables it to reach toward the Nordic best. That you can actually thank the student volunteering for. The volunteer environment does so many amazing things, and always has it’s students best in mind.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Koronaviruset:

Må holde seg hjemme etter besøk i Italia

Sosiolog Arve Hjelseth kom fra Nord-Italia på mandag. I dag har han hjemmekontor i tråd med NTNUs reiseråd.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.