styremøte om Anne Borg

Jurister reagerer på at styremøtet lukkes: Ikke vanlig å begrunne slik

Jurist i presseforbundet reagerer på begrunnelsen. Professor Jon Olaf Olaussen, som sa at Borg må gå, sier han har forståelse for at møtet lukkes ut av hensyn til det menneskelige.

Arkivfoto: Styremøte 6. mars 2023, om campussamling.
Publisert Sist oppdatert

Fredag kl 0900-1030 vil det avholdes et ekstraordinært digitalt styremøte ved NTNU. Styremøtet vil handle om rektors håndtering av kjernekraftdebatt i norsk media.

 Universitetsavisa spurte styremedlemmene hva de vil ha svar på under fredagens møte. Les mer her.

Sakens behandling i møtet er todelt, der den ene delen er åpen for offentligheten. Møtet vil derimot lukkes når styret skal drøfte håndteringen:

  1. Rektors orientering om saken og styrets spørsmål til rektor (møtet er åpent og strømmes)
  2. Styrets drøfting av rektors håndtering (møtet lukkes jf. Uh.l §9-6 (6)), Off.l § 13, Forvl. § 13)
Fakta

Dette er saken

Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

NTNU-forskerne hadde i et DN-intervju kalt en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld forrige uke, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Fredag ettermiddag forrige uke kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken.

Mandag denne uken kom det ut at det var deler av den elektroniske kommunikasjonen som ikke hadde blitt sendt til UA i første runde. Der gir Norsk indsutri-direktøren tilbakemelding på innlegget til Borg. Hun sier blant annet at hun forventer å få «kritikk ift. ytringsfrihet.»

Universitetsavisa har vært i kontakt med styreleder Remi Eriksen med spørsmål om hvorfor deler lukkes og hvorvidt dette har vært omdiskutert i styret. Eriksen svarer følgende:

«Vi lukker møtet i hht forv.l. paragraf 13.1 for å ha mulighet til å drøfte personlige forhold.»

- Veldig rar begrunnelse

Sindre Granly Meldalen, jurist i Norsk presseforbund, sier det er veldig rart å lukke møtet med en slik begrunnelse.

- Alt som er kjent ved denne saken, handler om hennes utøvelse av jobben. Det er ikke noe av det som har kommet fram, som handler om personlige forhold, sier Meldalen til UA.

Typiske årsaker til å bruke denne paragrafen ville vært om det kom fram helseopplysninger, eller dersom man var innblandet i en straffesak.

- Hvordan en rektor har skjøttet sitt verv, vil ikke anses som personlige forhold, fastslår Meldalen.

Han mener denne saken må gå for åpne dører. 

- Det er vanskelig å skjønne at de vil lukke dørene. I Justisdepartementets veileder for offentlighetsloven står det også at hvordan offentlig ansatte har opptrådt veldig sjeldent er taushetsbelagt. Og spesielt når det gjelder personer i lederstillinger, sier han.

Sindre Granly Meldalen reagerer på begrunnelsen.

Flere jurister reagerer

Khrono har også snakket med to jurister som reagerer på beslutningen.

- I utgangspunktet mener jeg de ikke kan tenke sånn. Man kan lukke dørene hvis saken man skal behandle er underlagt taushetsplikt, ikke fordi man kanskje kan omdefinere den underveis. Da må de heller lukke dørene dersom de får behov for å diskutere personlige forhold, sier Vidar Strømme, ansvarlig for ytringsfrihetsarbeidet i Norges institusjon for menneskerettigheter til avisa.

Også professor i juss Jan Fridthjof Bernt mener at bruken av forvaltningslovens paragraf om taushetsplikt ikke er korrekt.

Tror hun går

Professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen etterspurte styret etter UAs avsløring torsdag sist uke. Han var klar på at det må bli konskevenser for rektor og at hun må gå av.

 Han er ikke overrasket over at de velger å lukke deler av det ekstraordinære styremøtet på fredag.

- Det er menneskelige hensyn i saken som gjør at det er fornuftig å lukke møtet, spesielt hvis Anne Borg velger å gå i slutten av møtet. Selv om jeg gjerne skulle vært flue på veggen. 

- Tror du det blir utfallet av møtet?

- Ja, jeg synes det er veldig rart hvis utfallet ikke blir at Anne Borg velger å trekke seg, eller får beskjed fra styret om å gå, med tanke på alvorlighetsgraden i saken. Hun burde hatt en ryggmargsrefleks som slo inn da hun ble kontaktet av NHO og Norsk Industri, og hun burde lagt all fakta på bordet med en gang når pressen fanget opp saken.

 Krisehåndteringen i etterkant har også vært under enhver kritikk, sier Olaussen. 

- Jeg håper at Anne Borg har gode folk rundt seg nå, for det må være fryktelig å stå i dette, men så langt virker det ikke som at rådene hun har fått har vært særlig gode, sier han.

I styrepapirene for fredagens møte ligger det blant annet en redegjørelse for mediedekningen, samt en rekke saker fra mediene som har dekt saken. 

Blant vedleggene finner man også den digitale kommunikasjonen som tidligere har blitt utlevert til Universitetsavisa, og som vi omtalte torsdag kveld.

Offentliggjør NHO-avtalen

Vedlagt er også NHO og NTNUs samarbeidsavtale. Universitetsavisa omtalte signeringen da avtalen ble fornyet senest 20. november i år. 

I avtalen erklæres blant annet om intensjon om «å utvikle felles budskap og  gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige politiske prosesser».

 NTNUs styrepapirer og vedleggene kan leses her.

Fra NTNUs avtale med NHO.

Slik redegjør NTNU for mediedekningen i styrepapirene: 

Fase 1: Kritisert for å sette grenser for akademisk ytringsfrihet

Frem til torsdag 7.12 fokuserte media på at det var overraskende at rektor gikk ut med offentlig kritikk av formuleringene til de to forskerne i DN-intervjuet. Fra flere kanter ble rektor kritisert for å forsøke å sette grenser for ansattes akademiske ytringsfrihet og at hun, av alle, burde vite at de de to vitenskapelige ansatte ikke snakket på vegne av NTNU.

Fase 2: Kritisert for å ha latt seg presse og ikke snakke med de vitenskapelig ansatte i forkant av innlegget i DN 

Universitetsavisa krevde onsdag 6.12 innsyn i all korrespondanse, inklusive eposter og SMS’er, mellom NTNU-ledelsen på nivå 1 og representanter fra NHO om saken. Dokumentasjonen ble utlevert 7.12 (vedlegg 1) og samme kveld publiserte avisa innholdet i tekstmeldingene mellom rektor og nestleder i NHO og en direktør i Norsk Industri som anses som bestillere av rapporten de vitenskapelige ansatte ved NTNU kritiserte.

Dette førte til kritikk av NHO-lederne fra flere hold for å legge utilbørlig press på rektor. Anne Borg ble på sin side kritisert for å ha latt seg presse av industrien. Rett etter ble det også reist spørsmål om hvorfor rektor ikke hadde hatt dialog med de to vitenskapelige ansatte under prosessen som ledet fram til innlegget i DN.

Fase 3: Rektor beklager og fremhever viktigheten av akademisk ytringsfrihet

Samtidig med at tekstmeldingene ble publisert i UA om kvelden 7.12 beklaget rektor til avisa at hun hadde kritisert forskernes ordbruk. Beklagelsen ble gjentatt i et intervju med Khrono 8.12, og i et leserinnlegg som hun 9.12 sendte til flere aviser. Leserinnlegget ble samme dag også publisert i en melding på Innsida, NTNUs intranett.

 Oppdatert 12.12 kl.15.30 med kommentarer fra Sindre Granly Meldalen og Jon Olaf Olaussen.

Følg UA på Facebook og Instagram.