Ytring

Sånn jobber vi med barns rettigheter ved NTNU

Ansatte ved Institutt for pedagogikk og livslang læring forteller her om masterprogram og emner som legger vekt på barns rettigheter.

Barns rettigheter i sentrum: Studenttinget vil at NTNU skal bli et barnerettighetsuniversitet.
Publisert

Vi leste med stor interesse i Universitetsavisa (11.11.21) at Studenttinget vedtok at NTNU skal bli et barnerettighetsuniversitet, som det første i landet. Vårt masterprogram i Childhood Studies ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, er basert på barns rettigheter og barns medvirkning er i fokus, og vi vil benytte anledningen til å fortelle litt om vårt arbeid.

På vårt internasjonale masterprogram MPhil in Childhood Studies står barneperspektivet, barns rettigheter, og barns rett til deltakelse sentralt (i forskning og i samfunnet for øvrig). Masterprogrammet er teoretisk og metodologisk forankret i det interdisiplinære forskningsfeltet Childhood Studies, hvor barndom tilnærmes som et dynamisk felt der samfunnsstrukturelle sammenhenger, politikk, kultur og barns sosiale aktørskap skaper vilkår for barns hverdagsliv. Vi har både norske og internasjonale studenter, med ulike disiplinære bakgrunner (inkludert profesjonsrettet bachelorgrader innenfor psykologi, utdanning, barnevern og sosionom). Mangfoldet i klasserommet skaper dynamiske, engasjerende og lærerike diskusjoner.

Vi har to emner som spesifikt omhandler barns rettigheter, på bachelor og masternivå: BARN2001 Children’s rights in a Global Perspective og BARN3102 Children’s Rights. I tillegg til en innføring i FNs Barnekonvensjon, inneholder emnene en samfunnsvitenskapelig tilnærming til barns rettigheter. Dette innebærer et både kritisk og et kultursensitiverende blikk på hva barns rettigheter er, og hvordan de praktiseres, forstås og forhandles innenfor ulike felt og ulike tidsepoker. Vi ser også på barnekonvensjonens etablering og hvilket normsyn og forståelse av barn og barndom som ligger til grunn, samt hvordan dette også kan skape kompliserte situasjoner for barns liv i ulike sosiokulturelle kontekster. Professor Kirsten Sandberg holder årlige gjesteforelesninger om FNs barnekonvensjon i et juridisk perspektiv for våre studenter. Sandberg ledet FNs komité for barns rettigheter 2013-2015 i Geneve, og har vært mangeårig medlem av komiteén.

Kontakt og dialog med NGOer og ledende internasjonale forskere på feltet er viktig i emnene. Hver vår arrangerer vi også et barnerettighetsseminar med fokus på barns rettigheter i praksisfeltet hvor vi løfter frem ulike tematikker som barn på flukt, barn i helsevesenet, barn i barnevernet, etc. Viktige aktører inviteres, deriblant har ungdommer fra Forandringsfabrikken holdt presentasjoner flere år, samt Redd Barna, Barnevernet, Barnehuset og andre.

Både våre barnerettighetsemner, men ikke minst vår tverrfaglige overordnede profil på masterprogrammet, relaterer seg til rettighetstenkning og fokuserer på FNs Millennium Development Goals og Sustainable Development goals. Vår undervisning er delvis basert på vår egen forskning på ulike tematikker rundt barns rettigheter, i Norge, Afrika, Asia og Latin-Amerika, deriblant knyttet til barn og unges rett til politisk deltakelse, barns rett til utdanning versus arbeid, og barns rettigheter i barnehagen og barnevernet.

Vi underviser også i rettighetsbasert etisk forskning i BARN3201 Participatory methods and ethics, om hvordan vi gjennom medvirkningsorienterte og sensitiverende metoder kan inkludere barns perspektiver i forskning. Dette er metoder som fint kan overføres til praksisfeltet for å styrke studenters kompetanse i å lytte til barn. Vi har også vært involvert i å utvikle manualer for barnesentrert rettighetsbasert forskningsarbeid, som brukes aktivt i undervisningen og inspirerer våre studenter til å skape inkluderende forskningsdesign som sikrer barns rett til medvirkning. Mange av våre masterstudenter engasjerer seg også i tematikker knyttet til barns rettigheter i sine masterprosjekter, og vi har derfor lang erfaring i å veilede studenter i rettighetsbaserte prosjekter, metodisk, teoretisk og analytisk.

Vi samarbeider også med andre aktører for å fremme barn og unges deltakelse på forskjellige arenaer. I 2019 organiserte vi et klimaverksted for barn og unge i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune for å inkludere barn og unge i utviklingen av en ny klimaomstillingsstrategi.

Sist, men ikke minst er det tverrfaglige, nordiske tidsskriftet Barn – forskning på barn og barndom i Norden redaksjonelt forankret ved vårt institutt, og har i nærmere 40 år hatt fokus på barns rettigheter og barns perspektiv i forskning, deriblant med et eget dobbeltnummer om barns rettigheter innenfor ulike profesjonsfelt i anlednings FNs Barnekonvensjons 30-årsjubileum. I samarbeid med forlaget SAGE utgir instituttet dessuten det internasjonale tidsskriftet Childhood, som også har barns rettigheter som et av sine fokusområder.

Vårt engasjement for og interesse i barns rettigheter strekker seg over mange år, og vi er derfor svært glade for å se Studenttingets fokus på NTNU som barnerettighetsuniversitet. Alle våre emner er tverrfaglig forankret, og åpne for alle! Vi ønsker studenter fra lærerutdanningen, barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, profesjonsstudiet i psykologi og alle andre studenter som er interessert i barn og unges liv, ved og utenfor NTNU, hjertelig velkommen!

Av Tatek Abebe, Ragnhild Berge, Irene Bisasso Hoem, Anne Trine Kjørholt, Linn Cathrin Lorgen, Ida Marie Lyså, Ingvild Kvale Sørenssen, Kari Vikhammermo og Marit Ursin, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU