Eksternt utvalg har mottatt fire varsler om seksuell trakassering

Det eksterne utvalget som skal håndtere varsler om seksuell trakassering og overgrep ved NTNU, har mottatt fire varsler siden oppstarten i midten av november.

– Vi synes det er viktig å få en helt uhildet vurdering av en sak og har derfor opprettet et kompetent utvalg med eksterne ressurser, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
– Vi synes det er viktig å få en helt uhildet vurdering av en sak og har derfor opprettet et kompetent utvalg med eksterne ressurser, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
Publisert Sist oppdatert

Det eksterne utvalget skal være en tilleggskanal ved siden av det som betegnes som «ordinær varsling i linjen», ifølge Innsida, som er NTNUs interne informasjonsside.

Leder for utvalget er Karianne Moen. Hun er høgskolelektor og politioverbetjent og har sitt daglige virke hos Politihøgskolens avdeling i Bodø. Hun underviser i etterforskning og forsker innen feltet vold og overgrep. Hun har også lederutdanning innen arbeidsrett.

Arbeidsoppgavene til det eksterne utvalget vil være å vurdere enkeltsaker og foreslå tiltak som bør settes i verk.

– Målet til utvalget er å ha en effektiv og kvalitetsmessig god arbeidsmetodikk. Dette er tenkt spesielt opp imot de som varsler, slik at de ikke skal lide unødvendig på grunn av en lang vurderingstid hos utvalget, sier Moen til Innsida.

Disse er med i utvalget

Utvalget består av fire personer som har fagkompetanse innen psykologi, sosiologi, jus og ledelse. I likhet med Moen har de øvrige medlemmene lang erfaring med felt som vold og overgrep. De har også god kompetanse på å ivareta personer som sender inn varsler.

Utvalgets sekretær er seniorrådgiver Cathrine Tørum i HR- og HMS-avdelingen.

Medlemmene at utvalget er:

- Karianne Moen, utvalgsleder

- Jan Roger Wevang, psykolog, jobber ved rådmannens fagstab i Trondheim kommune

- Lovise Grape, stipendiat, Universitetet i Tromsø

- Hanne Haugen, sosionom, Støttesenter for fornærmede i straffesaker i Trondheim

Utvalget ble nedsatt 15. november og har allerede mottatt fire varsler. I løpet av høsten har utvalget møttes for å bli kjent og for å organisere seg.

Tall sjokkerte

Den nasjonale kartlegginga av mobbing og trakassering i akademia viste at 299 personer oppga at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering de siste tolv månedene. I alt 18 personer oppga at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Dette var nasjonale tall. Fire NTNU ansatte oppga at de har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang de siste tolv månedene.

Samtidig oppga 4 av 10 at de ikke vet hvordan de skal varsle.

Slik varsler du

For ansatte og studenter er det inntil videre følgende fremgangsmåte som gjelder:

- Send varsel på e-post til varslingsutvalgets sekretær (en ansatt ved HR/HMS-avdelingen)

- Ta kontakt med utvalgets sekretær for avtale om en samtale med henne eller leder av utvalget.

- Varsle direkte til politiet.

Etter hvert skal utvalget behandle varsler som kommer inn via et digitalt varslingssystem. Inntil dette systemet er på plass, er det den skisserte fremgangsmåten ovenfor som gjelder.

– Vi synes det er viktig å få en helt uhildet vurdering av en sak og har derfor opprettet et kompetent utvalg med eksterne ressurser, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby til Innsida.

Nytt system drøyer

Denne varslingskanalen, der varslene går til et eksternt utvalg, er altså ment som et tillegg til vanlig varsling.

Det har tatt sin tid å få på plass NTNUs nye varslingssystem for seksuell trakassering og overgrep. Det skulle egentlig være operativt fra 1. oktober i fjor. Neste beskjed var at det skulle være på plass til 1.mai 2019. På tampen av året er det digitale varslingssystemet fortsatt ikke igangsatt.

Mandatet

I det eksterne utvalgets mandat heter det blant annet:

«Utvalgets arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å foreta en foreløpig vurdering av enkeltsaker som mottas via NTNUs digitale varslingskanal. Utvalget skal, på bakgrunn av den informasjonen om saken som er tilgjengelig for utvalget, gi NTNU en anbefaling med forslag om håndtering og videre oppfølging som bør iverksettes av NTNU. Dersom en sak er av en slik art at politianmeldelse blir foreslått, skal dette fremgå først i rapporten. Utvalgets anbefaling skal leveres til NTNUs sentrale varslingsmottak, som per i dag vil si NTNUs HR- og HMS-sjef. Utvalget sender kopi til rektor i saker der utvalget er av den oppfatning at arbeidsgiver har en plikt til å anmelde forholdet til politiet, jf. strl. § 196.»

«Utvalget kan ta kontakt med varsler og andre personer som nevnes i varselet. Kontakt med andre enn varsler må begrenses til det som er nødvendig for å belyse saken godt nok til å foreta den innledende vurderingen.»

Videre presiseres det at utvalget i sitt arbeid ikke skal kontakte den eller de personene som har blitt påvarslet.

Karianne Moen leder det eksterne utvalget som skal motta varsler.
Karianne Moen leder det eksterne utvalget som skal motta varsler.