Sier NTNU ikke har noe ansvar i konflikten rundt Alva Industries

Dekan Monica Rolfsen sier at NTNU ikke er part i saken mellom Martin Gudem Ringdalen og Alva Industries. - Det er et tankekors at NTNU ikke engasjerer seg mer i saken, sier Martin Gudem Ringdalen.

Ifølge NTNU-dekan Monica Rolfsen er det slått fast at Entreprenørskolen har opptrådt i tråd med sine rutiner, og at både Entreprenørskolen og dens ansatte har opptrådt korrekt.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa skrev nylig om at universitetslektor Martin Gudem Ringdalen beskylder gründerne av Alva Industries for å ha tatt idéen hans, og fått mange millioner i offentlig støtte på bakgrunn av den.

Monica Rolfsen, dekan ved Fakultet for økonomi, slår fast at NTNU ikke er, eller har vært, noen part i saken mellom Martin Gudem Ringdalen og gründerne av Alva Industries.

Hun sier Ringdalen var en ekstern fagspesialist for gruppen av studenter ved NTNUs Entreprenørskole, og viser til at han sendte et varsel om brudd på taushetserklæring til NTNU i desember 2019.

- Saken ble grundig behandlet ved fakultetet, med bistand fra NTNUs avdeling for virksomhetsstyring. Det ble da slått fast at Entreprenørskolen hadde opptrådt i tråd med sine rutiner, og at både Entreprenørskolen og dens ansatte hadde opptrådt korrekt, sier Rolfsen.

Hun forklarer at studentene hadde signert taushetserklæring, slik regelverket krever, og det ble ikke dokumentert at denne taushetserklæringen var brutt.

- Jeg kan ikke se at det er kommet fram noe nytt i saken som rokker ved de konklusjonene.

Entreprenørskolen er et toårig masterprogram som ligger under Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, som er et av fire institutter ved Økonomifakultetet

Spilte inn ideen til Entreprenørskolen

Universitetslektor Martin Gudem Ringdalen sier han var idéhaver, og ikke ekstern fagspesialist eller veileder, da han tok kontakt med Entreprenørskolen.

- Jeg tok kontakt med Entreprenørskolen for å pitche en idé. Entreprenørskolen sier på sine nettsider at de garanterer for mine rettigheter som idéhaver, sier Ringdalen, og viser til Entreprenørskolens hjemmeside, under fanen «Idea?».

Overskriften er: Har du en god idé, men trenger entreprenører for å hjelpe deg med å gjøre forretninger ut av det?

Nederst på siden står det at alle studenter har underskrevet Entreprenørskolens NDA. Det står også at oppfinneren har alle rettigheter, uansett hva som kommer ut av mulighetsstudien.

UA har spurt Monica Rolfsen: - Tyder ikke dette punktet om at oppfinneren har alle rettigheter på at NTNU og Entreprenørskolen har et ansvar overfor Ringdalen?

- NTNU er ikke part i saken, og har følgelig heller ikke noe ansvar, svarer dekanen.

- Det stemmer ikke som Rolfsen sier, at dette er en sak mellom meg og studentene- NTNU er helt klart part i denne saken, repliserer Ringdalen.

Han holder fast på at grunnlaget for Alva Industries var hans idé.

- Jeg hadde ideen til materialet de benytter. De har også fått trukket tilbake et patent i Norge på bakgrunn av dette, og EP-patentet de fikk godkjent i Europa er svært likt det de fikk trukket tilbake her i Norge, sier Ringdalen.

Martin Gudem Ringdalen er universitetslektor ved NTNU. Han mener studenter han var mentor for har hentet store summer finansiering basert på hans teknologi.

Tankekors at NTNU ikke engasjerer seg mer

- Hvorfor har du ikke søkt om å få det europeiske patentet trukket tilbake?

- Det er en stor og dyr prosess, som jeg ikke har hatt ressurser til.

- Hvorfor tror du at du ikke har fått noe medhold fra NTNU i denne saken?

- Det er et tankekors at NTNU ikke engasjerer seg mer. Det har vært to meglingsmøter i regi av Entreprenørskolen. Når vi ikke har kommet fram til enighet, mener jeg Alva ikke bør bruke teknologien, sier Ringdalen.

Han sier han ikke vet hvordan han vil gå videre med saken nå.

- Nå har jeg blitt en privatperson som står mot et stort selskap. NTNU bør ta ansvar her, hvis de vil fremme innovasjon gjennom Entreprenørskolen.

Jørgen Selnes i Alva Industries har tidligere sagt til UA at de ikke har stjålet Ringdalens idé, og at fiberprinting er en annen måte å produsere på enn EMCM (Electromagnetic Composite Material), som Ringdalen har utviklet.

NTNU burde gått aktivt inn i saken

Teknas advokat Arve Vaale-Hallberg har vært i kontakt med NTNU om denne saken. Han mener at NTNU burde engasjert seg mer.

- Det er min hypotese at dersom NTNU hadde gått noe fastere til verks overfor studenter som ser ut til å neglisjere sin fortrolighetsplikt, ville en sak som Alvas utviklet seg annerledes, sier han til UA.

Advokaten mener NTNU burde holdt tilbake mastergraden til studentene, til saken var løst.

- Dersom NTNU hadde meddelt studentene at de måtte løse striden med Ringdalen for å få sin mastergrad, er det grunn til å tro at Forskningsrådet og Innovasjon Norge ville vært mer tilbakeholdne med å støtte foretaket, kort og godt fordi en stor aktør som NTNU flagger striden, men ikke nødvendigvis til støtte for Ringdalen, sier Vaale-Hallberg i en mail til UA.

Dermed ville partene hatt et annerledes styrkeforhold, sier han.

- Rettighetsstriden ville nok til sist måtte løses på individnivå dem imellom – og eventuelt via domstolene, men partene kunne hadde hatt et annerledes styrkeforhold. Den kapitalbasen Alva har oppnådd gir dem i dag økonomiske muskler til å innta en helt annen forhandlingsposisjon knyttet til forlik og søksmål om rettigheter, og til å finansiere kostbar advokatbistand, sier Valle-Hallberg.

UA har spurt Rolfsen om NTNU burde bedt studentene om å løse striden med Ringdalen før de fikk sin mastergrad.

Rolfsen svarer at hun ikke ønsker å diskutere hypotetiske spørsmål i avisa, men fastholder at NTNU ikke er part i saken.

Frykter at veiledere ikke vil dele kunnskap

Vaale-Hallberg skrev i desember 2020 et brev til Gunnar Bendheim, seksjonssjef ved Fakultet for økonomi, at Teknas anliggende er at det er grunn til å frykte at veiledere vil bli mindre villige til å dele innovasjonskunnskap dersom studenter som mottar slik ikke opplever at det har negative følger å bryte fortrolighetspremisset.

- Når det gjelder påstanden fra Teknas advokat om at veiledere kan bli mindre villig til å dele innovasjonskunnskap, kan jeg ikke se at det er noe reelt grunnlag for å hevde det. Så vidt jeg kjenner til, er det ikke en problemstilling som noen veiledere ved Entreprenørskolen har tatt opp. Anklagene fra Ringdalen mot Alva Industries er for øvrig den eneste saken av denne karakter i NTNUs Entreprenørskoles 20-årige historie, sier dekan Monica Rolfsen.