IHS-striden ikke over:

Nå krangler de om hva Institutt Y skal hete

Siden «skilsmissen» i fjor høst ble gamle Institutt for historiske studier splittet i Institutt X og Institutt Y. Om ei uke får NTNU-styret på bordet forslagene til hva de to instituttene skal hete.

Historie: Navnet «Institutt for historiske studier» tilhører historien. Opp av asken stiger Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for moderne politisk og sosial historie, om NTNU-ledelsens forsklag går igjennom i Styret.
Historie: Navnet «Institutt for historiske studier» tilhører historien. Opp av asken stiger Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for moderne politisk og sosial historie, om NTNU-ledelsens forsklag går igjennom i Styret.
Publisert Sist oppdatert

«Styret viser til rektors notat av 6.2.2020 og vedtar følgende navn på to nyopprettede institutt ved Det humanistiske fakultet:»

Slik innledes notatet som redegjør for forslag til navnevalg.

Da Institutt for historiske studier ble besluttet delt i to av NTNUs styre i fjor høst, lå det inne som premiss at faggruppen Fate of Nations skulle utgjøre tyngdepunktet i Institutet som ble anlagt på et annet sted på campus Dragvoll. Gjennom vedtaket håpte man å få skilt de to hovedgrupperingene som sto i konflikten.

«Utbryterinstituttet» fikk den foreløpige tittelen Institutt Y, mens instituttet som ble værende i eksisterende lokaler inntil videre ble hetende Institutt X.

Navnsettingen av X og Y har vært omfattet av en viss uro. Det har vært ventilert bekymring for at navnsetting skulle signalisere ambisjoner om å bevege seg inn på konkurrerende fagfelt.

Navn skal ikke være konkurrerende

Ved prosessen fram mot navnsetting har ledelsen lagt fire kriterier til grunn:

• Navn skal ikke indikere konkurranse med det andre instituttet

• Navn skal, så langt det lar seg gjøre, være dekkende for bredden av faglig aktivitet ved instituttet

• Navnene skal kommunisere godt utad.

• Navnene skal starte med «Institutt for ...» og skal helst ha en forkortelse på tre bokstaver.

Med disse fire premissene som grunnlag har ledelsen besluttet å innstille overfor NTNU-styret følgende navngiving:

Institutt X blir hetende Institutt for historiske og klassiske studier (IHK). På engelsk blir tittelen Department of Historical and Classical Studies.

Institutt Y får navnet Institutt for moderne politisk og sosial historie (IPH) Engelsktittel blir Department of Modern Political and Social History.

... men konflikten fortsetter

Selv vil Institutt Y hete Institutt for moderne historie, alternativt Institutt for nyere historie. Begrunnelsen er at samtlige vitenskapelig ansatte ved Y har moderne historie som sitt fagfelt. Men det vil ikke Institutt X, fordi man mener at det også ved dette instituttet fins et betydelig antall vitenskapelig ansatte som sysler med moderne historie. Dermed kommer navnevalget, slik fakultetet vurderer det, i konflikt med et av de fire premissene: Navnet skal ikke konkurrerer med det andre instituttet.

I Rektors innstilling til Styret står følgende å lese:

«Riktignok består Institutt Y utelukkende av ansatte innen moderne historie. Samtidig utgjør ansatte innen moderne historie ved X en ikke ubetydelig del av instituttets faglige bemanning. Siden begge institutt har fagmiljø innenmoderne historie, vil ansatte ved X oppfatte begge navneforslag for Y som å indikere konkurranse.Så lenge det ikke har vært mulig å finne et kompromiss, kan navnesaken bidra til å opprettholde og styrke motsetningene mellom instituttene. Grunnlaget for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø og på sikt legge til rette for samling av de to instituttene i en felles enhet vil dermed bli svekket.»

LES OGSÅ: Frøland har tiltro til prosessen

LES OGSÅ: Børresen er glad Frølandtakket ja

Ingen, verken Institutt Y eller i fakultetsledelsen, har innvendinger mot valget av navn på Institutt X.

Saken avgjøres på kommende styremøte torsdag 13. februar.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.