Striden om studentprestene

NTNU tilbyr lokaler til studenthumanistene

I denne runden blir det ingen fjerning av studentprestene, i stedet blir det et utvidet livssynstilbud på campus.

Studenthumanist Emma Skjølberg sier prosjektet fortsatt er i oppstartsfasen.
Studenthumanist Emma Skjølberg sier prosjektet fortsatt er i oppstartsfasen.
Publisert

Tidligere i vår ønsket NTNU å se på hvordan man skulle håndtere ulike livssynsorganisasjoner som ønsket å ha et tilbud på campus. Da skapte Studenttinget reaksjoner ved å gjøre et vedtak om å avvikle den nåværende ordningen der den norske kirke har studentprester på Dragvoll. Nå sier NTNUs prorektror for utdanning, Marit Reitan at studentprestene skjermes i denne omgang, i hvert fall.

- Vi viderefører en ordning med at studentprestene får lokaler på campus. Den videre utredningen vil legge rammer for hvilke samtaletilbud av livssynsorganisasjoner som skal tilbys på NTNUs campuser videre. Det vi likevel har landet på, er at det ikke er aktuelt å gå videre med dagens løsning, der det kun tilbys lokaler til Den norske kirkes studentprester. Vi har derfor besluttet å tilby lokaler også til studenthumanistene, svarer Marit Reitan i en epost.

Reitan sier de har fått en rekke forslag fra sin arbeidsgruppe som har jobbet med dette. Studenttingets vedtak i saken har vært parallelt med dette arbeidet i arbeidsgruppa og uavhengig av det. Synspunktet til Studenttinget er også en del av notatet.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan sier det vil komme en utredning på hva som skjer på lang sikt.
Prorektor for utdanning, Marit Reitan sier det vil komme en utredning på hva som skjer på lang sikt.

- Januar 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ved NTNU for å se på hvordan NTNU skulle besvare henvendelser fra andre livssynsorganisasjoner om tilgang på areal. I denne arbeidsgruppen har studentene vært representert, både ved Studenttinget og Velferdstinget. Arbeidsgruppen leverte sitt notat til prorektor i april 2021. Arbeidsgruppen kom ikke med noen anbefaling, men skisserte flere alternative løsninger, forteller Reitan.

- Hvordan vil utredningen foregå framover? Ønsker man en tydeligere utredning av livssynsenter ved NTNU?

- Vi kommer til å utrede ulike alternativer nærmere til høsten.

Les også: Studenttinget viser en lite demokratisk holdning.

Kan bli livssynssenter eller ikke livssynstilbud

Leder for Studenttinget, Andreas Knudsen Sund sier de har fått signaler om at NTNU ønsker å utrede nærmere rundt livssynssenter. Men det har ikke vært helt klart hva som skulle bli den kortsiktige ordningen. At studenthumanistene nå får tilbud om plass anser han for å være en god midlertidig løsning.

- Det har vært viktig for oss at det ikke er en forskjellsbehandling, der ett livssyn har masse areal mens andre ikke har noe. Så får vi se hva man bestemmer seg for på lang sikt, om det blir et livssynssenter eller om man ikke har livssynstilbud på campus.

Dere ser ikke på dette som noe som går i motsatt retning av de vedtaket dere gjorde tidligere?

- Om man skulle gjort en endelig beslutning nå, så mener vi fortsatt at den beste løsninga hadde vært å avvikle. Vi ser ikke noe problem ved at NTNU ønsker å utrede videre før de bestemmer seg for en langsiktig løsning.

Leder i Studenttinget, Andreas Knudsen Sund, sier de ikke har endret mening om at det på lang sikt krever for mye plass med livssynstilbud på campus.
Leder i Studenttinget, Andreas Knudsen Sund, sier de ikke har endret mening om at det på lang sikt krever for mye plass med livssynstilbud på campus.

Tar for mye plass

For Studenttinget har dette vært et arealspørsmål. De har ment at med tanke på campussammenslåing så finnes det bedre måter å anvende det arealet på. Sund sier de fortsatt står på deres, men avviser ikke at dette er noe som kan bli behandlet på nytt i Studenttinget i framtiden.

- Om det viser seg at det kommer vesentlige nye opplysninger i denne prosessen, er det ikke umulig at vi ser på det på nytt. Men muligheten for livssynsenter er noe som hele tiden har vært en del av prosessen og vi mener fremdeles at det er noe som vil ta for mye plass og som uansett vil gå på bekostning av andre tilbud. Studenttinget vil fortsette å være involvert med NTNUs arbeid i denne saken.

Sund sier det enn så lenge kun er studenthumanisten i Trondheim av andre livssyn som har etterspurt et lokale for øyeblikket. Et eventuelt livssynsenter vil også nødvendigvis være åpent for flere ulike livssyn.

Les også: Ja til livssynsåpne campus.

Vil samarbeide med studentprestene

Emma Skjølberg, studenthumanisten i Trondheim bekrefter hun har fått signaler fra NTNU om at de nå ønsker å inngå et samarbeid. Hun sier inntrykket hun har fått er at dette skal være en midlertidig løsning, men er positiv til at man sammen kan finne ut hva som er best for studentene.

- Her skal vi finne ut av detaljene etter hvert, men det er et samarbeid med stort potensial, forteller Skjølberg.

Hun mener et livssynssenter på lang sikt er den beste løsningen om man skal få representert et livssynsmangfold ved universitetet. Selv om hun ikke er enig med Studenttinget, har hun forståelse for deres standpunkt.

- Jeg skjønner absolutt at de er opptatt av hva som er det beste for studentene. Nå finner vi en midlertidig løsning for å lage et best mulig tilbud, samtidig som NTNU tar prosessen videre. Det er for tidlig å snakke om et håndfast areal til et eventuelt livssynssenter.

Hun påpeker at hele NTNU nå er i en prosess mot campussammenslåing der mange slike spørsmål skal behandles.

- I første rekke betyr det her også et samarbeid med studentprestene, som jeg gleder meg veldig til. Sammen kan vi representere et livssynsåpent campus.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.