Nasjonal oversikt over kallelser

NTNU ansetter flere uten utlysning enn de andre universitetene til sammen

- Vi mener antall tilfeller ikke er særlig høyt. Hvordan andre universiteter har benyttet seg av mulighetene i regelverket, må de selv svare for, sier rektor Anne Borg ved NTNU. 

56 % av kallelsene i UAs oversikt for de norske universitene var ved NTNU. OsloMet og Nord universitet hadde ingen kallelser.
Publisert Sist oppdatert

Oversikten ble oppdatert 4. desember med tall fra NMBU og Nord universitet. 

9. november kunne Universitetesavisa avsløre omfattende bruk av kallelse ved NTNU. 

Kallelse er når en vitenskapelig stilling unntas offentlig utlysning, etter Universitets- og høyskoleloven § 6-3 (4). Denne paragrafen åpner for at ansettelse uten utlysning kan foretas når særlige grunner taler for det.

Ved universitetene, som i staten ellers, er hovedregelen at stillingene skal lyses ut. En viktig motivasjon for dette er å sikre at det er det er den best kvalifiserte som får jobben.

Universitetsavisa ba 10. november de ni andre norske universitetene om innsyn i antall ansettelser i faste vitenskapelige stillinger på kallelse, altså hjemlet i § 6-3 i UH-loven. 

UAs oversikt viser at NTNU er det universitetet som klart har brukt kallelse mest: av 150 kallelser står NTNU for 84, altså 56 %. 

Den på lista med nest mest kallelser var UiT Norges arktiske universitet, med 17 kallelser. 

Kallelser ved norske universitet siden 2018

Universitet Periode Antall kallelser
NMBU2018 – d.d.13 (3 kvinner, 10 menn)
Nord universitet2018 – d.d.0
NTNU*2018 – d.d.*84 (45 kvinner, 39 menn)*
OsloMet2018 – d.d.0
UiA2018 – d.d.12 (6 kvinner, 6 menn)
UiB2018 – d.d.14 (1 kvinne, 13 menn)
UiO2018 – d.d.6 (3 kvinner, 3 menn)
USN2018 – d.d.3 (1 kvinne, 2 menn)
UiS2018 – d.d.1 mann
UiT2018 – d.d.17 (9 kvinner, 8 menn)

Innsynsbegjæringen ble sendt 10. november, men NMBU og Nord universitet rakk ikke få oversikt over sine tall før publisering 27. november. Tabellen ble oppdatert 4. desember med tall fra dem.

For alle universitet har vi kun tatt med kallelser til faste stillinger med større stillingsprosent enn 20 %, der det er oppgitt.

* Dette tallet skiller seg fra UAs tidligere oversikt. Se forklaringen nederst i saken.

NTNU: - Antall tilfeller ikke særlig høyt

Rektor Anne Borg sier at hovedregelen er at ansettelser ved NTNU skjer gjennom åpne utlysninger. 

- NTNU har samtidig erfart at kallelse kan være nødvendig for å tiltrekke de beste kandidatene til en stilling, og at det kan være et effektivt virkemiddel for å tiltrekke særlig dyktige kvinner til mannsdominerte fagmiljøer, sier Borg. 

Hun sier at det er åpning for å ansette ved kallelse når det foreligger særlige grunner, som er konkretisert i NTNUs personalreglement.

- Hvordan ordningen skal praktiseres er delegert til fakultetene som har vurdert dette ulikt. Det skyldes for eksempel ulike behov knyttet til arbeidsmarkedssituasjonen, kjønnsbalanse, og så videre. Jeg har full tillit til at fakultetene og Vitenskapsmuseet har gjort grundige og saklige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, sier Borg. 

- Hvorfor har NTNU et så mye større behov for å bruke unntaket enn de andre universitetene?

- NTNU er et universitet med hovedprofil i teknologi. Det er et konkurranseutsatt arbeidsmarked, og fakultetene har valgt å bruke mulighetene som ligger i lovverket til bruk av kallelser når særlige grunner taler for det. Det har ført til at vi har økt kvinneandelen, styrket konkurransekraften og sikret at vi har gode norskspråklige undervisere. 

Hun peker på at NTNU er landets største universitet, med i gjennomsnitt 14 kallelser hvert år. 

- Målt opp mot hvor mange ansettelser vi har hatt i vitenskapelige stillinger per år, mener vi antall tilfeller ikke er særlig høyt. Hvordan andre universiteter har benyttet seg av mulighetene i regelverket, må de svare for.

Landets nest største universitet hadde seks kallelser

Etter NTNU er Universitetet i Oslo (UiO) landets nest største universitet, basert på antall studenter. 

Siden 2018 har UiO kun hatt seks ansettelser i vitenskapelig stilling uten offentlig kunngjøring, i snitt én kallelse i året. Fire var til stilling som førsteamanuensis, og to til stilling som professor.

Der hvor NTNU har delegert kallelsene til ansettelsesutvalgene ved fakultetene, har UiO valgt en noe annen løsning. 

- Ansettelser i professoratet uten kunngjøring er ikke delegert til fakultetene, men må behandles av universitetsstyrets ansettelsesutvalg. Stillinger under professornivå er delegert til fakultetene, opplyser UiO til UA.

Videre opplyser de at det er få saker som behandles i universitetsstyret. 

- Det handler i all hovedsak om kallelse av ledere for Sentre for fremragende forskning (SFF).

Bruker kallelse for ledere

Ved Universitetet i Bergen (UiB) behandles alle kallelser i universitetsstyret. Alle deres 14 kallelser var til professorstillinger, hvorav elleve var for ledere av Sentre for fremragende forskning, utdanning (SFU) eller forskningsdrevet innovasjon (SFI).

 - UiB kaller normalt ikke til lavere stillinger, opplyser Kari E. Lønøy, seniorrådgiver i HR-avdelingen ved UiB.

Seksjonssjef Cecilie Haugen Horn ved landets tredje største universitet, OsloMet, opplyser at de ikke bruker kallelse til hele, faste stillinger. 

- Vi bruker kun kallelse på bistillinger, det vil si maks 20 % stillinger, sier Horn.

Slike stillinger er ikke talt med i UAs oversikt. 

KD: Styret selv må vedta kallelser

UA har tidligere omtalt forslaget til ny universitets- og høyskolelov (UH-loven). Den presiserer at beslutningen om å ansette uten forutgående utlysning må foretas av «styret selv», og altså ikke kan delegeres til fakultetene slik praksis er på NTNU.

- Når nå regjeringen har foreslått en tydeliggjøring av at det kun er styret selv som kan gjennomføre kallelse, så vil NTNU selvsagt rette seg etter det, dersom forslaget vedtas, sier rektor Anne Borg.

Kunnskapsdepartementet (KD) opplyser til UA at styret ikke bør delegere kallelsene også etter nåværende UH-lov. 

- Endringen innebærer ingen endring av det som er gjeldende rett, men er foreslått for at det skal komme tydeligere frem i ordlyden i loven at styret ikke kan delegere denne myndigheten, opplyser KD. 

De viser til lovproposisjonen, som blant annet sier at: 

«Utlysing av stillinger er viktig for at alle aktuelle kandidater skal kunne melde sin interesse, noe som vil gi best grunnlag for å kunne ansette den som er best kvalifisert. Samtidig kan universitetene og høyskolene ved enkelte anledninger få mulighet til å tiltrekke seg en meget høyt kvalifisert og ettertraktet kandidat bare dersom de kan tilby stillingen uten utlysing.»

«Departementet understreker at det må foreligge «særlige grunner» for å kunne anvende unntaket. Dette innebærer at det er en høy terskel for å benytte unntaket.»

«Departementet er enig med universitets- og høyskolelovutvalget i at styret ikke bør kunne delegere kompetansen til å ansette uten utlysing, og mener at det er slik også dagens regel er å forstå. Departementet foreslår å videreføre reglene, men med en ordlyd hvor delegeringsforbudet blir tydeligere enn i dag.»

Kallelser ved NTNU

Universitetsavisa har tidligere bedt alle fakultetene ved NTNU samt Vitenskapsmuseet om innsyn i antall faste ansettelser til vitenskapelige stillinger foretatt uten utlysning. Fakultetene rapporterte totalt 142 kallelser, men fra ulike perioder. Periodene varierte mellom 2013-d.d. og 2019-d.d.. Vi ønsket kun å inkludere kallelser hjemlet i paragraf 3.6 i NTNUs personalreglement, som viser til § 6-3 (4) i UH-loven. Der hvor det har vært uklart, har vi derfor spurt fakultetene om kallelsene er hjemlet i 3.6 i personalreglementet.

I ettertid av dette har ledelsen ved NTNU selv gjennomgått deres tall for perioden 2018 til 2023, og finner at de i denne perioden har ansatt 84 personer gjennom kallelse (hjemlet i § 6-3 (4) i UH-loven). Dette er rundt 30 færre enn UA fikk rapportert av fakultetene i samme periode.

Juridisk rådgiver Didrik Tårnesvik ved Seksjon for HR opplyser at fakultetene har feilrapportert til UA flere ansettelser hjemlet i § 3.3 i forskrift til lov om statens ansatte som kallelser, også der UA har fått bekreftelse på at det dreier seg om paragraf 3.6 i NTNUs personalreglement. Flere har også benyttet flere hjemmelsgrunnlag med ulik vekt i en og samme ansettelse. I disse tilfellene har UA talt det som kallelser, mens NTNU selv har bedt om sortering etter den hjemmelen som i hovedsak er mest vektlagt i den enkelte ansettelse.

Fakultetene AD, HF, SU og ØK rapporterte til UA totalt seks retrettstillinger som en del av sine kallelser, men disse er ekskludert i NTNUs oversikt. Universitetene kan unntaksvis avtale retrettstillinger ved ansettelse av en instituttleder på åremål uten å gå veien om kallelse. NTNU har også ekskludert innstegsstillinger i oversikten. Disse skulle ikke vært med i UAs oversikt, da de følger egne vilkår utenom unntaket § 6-3 (4) i UH-loven. UA har tidligere omtalt fem innstegsstillinger ved IV-fakultetet.

Følg UA på Facebook og Instagram.