Valgt eller ansatt rektor

Valg av rektor: - Jeg har bedt om at styret ser på det snarest

Det haster med å få på plass ny rektor ved NTNU. - Vi bør fortsatt ta oss tid til å diskutere om rektor skal velges eller ansettes, sier styrerepresentant Aksel Tjora. 

Styremedlem Aksel Tjora er for at NTNU skal gå tilbake til å velge rektor, men mener også at man skal ha en nøktern og informert diskusjon om dette. Her fra et tidligere styremøte.
Publisert

Aksel Tjora, styremedlem for de faste vitenskapelig ansatte ved NTNU, har onsdag bedt styret ved NTNU ta opp valgt eller ansatt rektor. 

- Jeg har i dag sendt en formell forespørsel til styret og rektor om at styret forelegges en forberedt sak om dette, på et så snarlig styremøte som mulig, sier Tjora til Universitetsavisa. 

Neste styremøte ved NTNU er 22. januar, hvor det allerede er vedtatt at prosess for rekruttering av ny rektor til ny åremålsstilling skal diskuteres.  

- Dette vil være snareste anledning, men for at styret skal ha en godt informert diskusjon er det viktig at saken er godt forberedt. Hvis ikke strander saken fort som et innspill, og det er bortkastet at den kommer opp, sier Tjora. 

Han er derfor åpen for at diskusjonen om valgt eller ansatt rektor tas på et senere møte, skulle styret ta tak i hans innspill og si at de vil forberede sak. 

- Men da må man ha en åpenhet knyttet til prosessen videre. Om vi skal diskutere ansettelse av rektor på første styremøte, men ikke har fått forberedt sak om valgt eller ansatt rektor, må vi ikke foregripe diskusjonen, sier han, og legger til: 

- Det optimale burde vært å få diskutert dette på styremøtet i januar, men det er viktigere å få en god diskusjon. 

Flere ønsker diskusjonen velkommen

Universitetsavisa har spurt alle NTNUs styremedlemmer om de mener styret i neste styremøte bør diskutere hvorvidt rektor for neste periode bør være valgt eller ansatt, og hvilken ordning de selv mener er best. 

Bjørn Skallerud, også styremedlem for de faste vitenskapelig ansatte ved NTNU, er i motsetning til Tjora tilhenger av ansatt rektor. 

- Det er kanskje for tidlig å ta diskusjonen i førstkommende styremøte, men det er en interessant diskusjon som styret gjerne kan ta, sier han. 

Tredje styrerepresentant for de faste vitenskapelig ansatte, Ingrid Bouwer Utne, mener at ansatt rektor har fungert fint ved NTNU, men ser fram til å få belyst og diskutert mulighetsrommet. 

- Det er viktig å få belyst eventuelle fordeler og ulemper ved den ordningen vi har på NTNU, samt alternativet. Dette tror jeg er informasjon mange ansatte vil synes er nyttig å få oversikt over, sier Utne. 

Nicolai Winter-Hjelm, valgt inn fra de midlertidig vitenskapelig ansatte, mener det er gode argumenter for å ha en valgt rektor. 

- Samtidig er det klart at en slik endring vil ha konsekvenser for strukturen i ledelsen og driften av universitetet, samt rekruttering til stillingen. For min del er det derfor viktig å få en mer inngående oversikt og klarhet i dette før jeg tar et endelig standpunkt i saken, sier han. 

- I tvil om dette løser NTNUs utfordringer

Kjersti Møller, representant for de teknisk-administrativt ansatte, sier at hun selvsagt skal være med i en diskusjon om ledelsesform dersom organisasjonen trenger det. 

- Jeg er imidlertid i tvil om de utfordringene som NTNU har, deriblant avdekket i det siste, lar seg så enkelt løse slik NTL skisserer, sier Møller, og referer til en artikkel hvor NTL ved NTNU ba styret vurdere overgang til valgt rektor for å styrke universitetets uavhengighet og den akademiske friheten.

Møller sier at det er viktig for henne at styrets rolle som strategisk og uavhengig organ ikke svekkes. 

- Og nei; jeg tror ikke «alt var så mye bedre før» – jeg har vært ansatt ved NTNU i over 20 år – så akkurat der påberoper jeg meg en viss ekspertise. 

Styrerepresentanter Matilde Brox Bordal og Jan-Frode Jansson har ingen kommentarer ut over at de vil ta diskusjonen om den kommer på styrets bord. Eksterne styrerepresentanter Bente M. Stallknecht og Nina Refseth er på ferie, og har ikke besvart UAs spørsmål. Styreleder Remi Eriksen og representant fra studentene Anders Lie Hagen har heller ikke besvart UAs spørsmål. 

Vil ha bred diskusjon

Aksel Tjora har i sin henvendelse til styret bedt om at saken om valgt eller ansatt rektor skal inkludere flere elementer: 

- Diskusjonen må ta tak i forskjellene mellom valgt og ansatt rektor, i  prinsipiell og politisk betydning. Det er viktig at man har forberedt noe om interndemokratiet, styringslinja og institusjonens uavhengighet.

I tillegg har han bedt om at det hentes inn erfaringer fra universitetene i Bergen og Oslo. 

- Det er de to sammenlignbare universitetene som har holdt fast med valgt rektor. Det er greit å ha innspill derfra. 

I neste omgang handler det om å se på hvilke organisatoriske endringer som må gjøres internt på NTNU, skulle man gå for valgt rektor. 

- Og det siste er hva som skjer med rekrutteringsprosessen nå. Hvordan blir tidsforløpet framover om man skal gjøre en endring, sier Tjora. 

Han forteller at uansett om rektor skal velges eller ansettes vil man forsøke å få en rektor på plass innen rimelig tid, rundt sommeren 2024. 

- I utgangspunktet har man like dårlig tid uansett hvilken modell, men vi bør ta oss tid til å diskutere hvilken modell vi bør ha. Styret må ha god nok bakgrunnsinformasjon for å ta et godt valg. 

Demokratiprinsippet viktigst

Han forteller at det demokratiske prinsippet internt i organisasjonen er den viktigste grunnen til at han ønsker valgt rektor. 

- Hele bredden ved universitetet er delaktig i å ta valget. Både vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte og studenter. Også kan styret fastsette vektingen mellom disse gruppene. Det vil være en viktig diskusjon, skulle man gå for det, sier Tjora. 

Han forklarer at en valgt rektor vil være intern, og at man da ikke vil ha eksterne kandidater. 

- Men nå har vi ikke ansatt en ekstern kandidat så lenge vi har hatt ansatt rektor, så det endrer ikke så mye. Et argument for å ansette rektor er at man får flere kandidater, men det har ikke vært mange kandidater til rektoransettelse ved NTNU. Det argumentet mener jeg ikke holder empirisk. 

Ønsker valgkamp for rektorrollen

Han mener at en valgt rektor kan være mindre avhengig av å ha gått en lederstige. 

- Jeg vil tro at alle som stiller til valg har ledererfaring. Men det vil kunne bety at rektor kan være mer uavhengig av eksterne aktører og departement, sier Tjora. 

Nåværende konstituerte rektor Tor Grande og dekan ved Fakultet for økonomi Monica Rolfsen har allerede annonsert at de vil søke jobben som rektor. 

- Jeg vil tro de fortsatt stiller om det blir valg av rektor. Det som blir interessant da er valgkamp, hvor kandidatene bør ha et eget program og diskutere mot hverandre. Det vil gi en mye mer interessant prosess. 

Han forteller at de ved Universitetet i Bergen sist hadde valgkamp med et åpent debattmøte som ble strømmet. 

- Der kjempet de to kandidatene mot hverandre, lignende partilederdebattene som sendes ved Stortingsvalget. En slik åpenhet og temperatur kunne vært en god ting på NTNU.

Følg UA på Facebook og Instagram.